ޙަބަރުރ.އަތޮޅުކުޅިވަރުމިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މުބާރާތްތައް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަނީ ކީއްވެ؟

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެގެންކަން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ސާފުނުވެއެވެ. މިކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށާއި އެޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަނޅަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެދި އެފް އޭ އެމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވީ 9 ފެބްރުއަރީ 2017 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވިއިރު މިކަމަށް އެދި ރ އަތޮޅުން ކުރިމަތިލީ ހަމައެކަނި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުންނެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އެފް އޭ އެމްއިން އުނގޫފާރުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ފިޔަވައި ރ އަތޮޅުގެ އެހެންރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައަޅާފައި ނުވާތީ ވާދަކުރުމެއްނެތިއެވެ.

މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރ އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކަށްވެސް ލިބިފައިއޮއްވައި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންނުހިފައި ނުވަތަ މިކަމުގައި ވާދަކުރަން ނުކެރި އުނގޫފާރާއި އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުން ބަދުނާމުވާގޮތަށް  ތަފާތު އެކި ފޯރަމްތަކުގައި އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތެއްނޫނެވެ.

މިފަދަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް އުނގޫފާރަށްވުރެ ރަގަނޅު ދަނޑާއި އުނގޫފާރަށްވުރެ ރަގަނޅަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސޭ ނަމަ އެރަށަކުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރިމަތިލައި މިކަން ކާމިޔާބު ކުރަންވީއެވެ. އެއިރުން އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންވެސް އުނގޫފާރު އެފްސީވެސް އެރަށަކަށް ގޮސް މިމުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީއެވެ. އުނގޫފާރު ރަށްޔިތުންނާއި ޓީމުގެ އެޤާބިލްކަމާއި އެހިތްވަރު ހުންނާނެކަމީ ޝައްކެއްވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށް ނުދެކެމެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން އުނގޫފާރު އެފްސީން ވެސް ފެންވަރު ރަގަނޅު ދަނޑު ތަކުގައި ކުޅެން ނުހަނު ބޭނުމެވެ. ފެންވަރު ރަގަނޅު އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެން ބޭނުމެވެ.”
އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން އުނގޫފާރުގައި ހުރި މުވައްސަސާ ތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ މުބާރާތުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ގެންދެވޭތޯއެވެ.

ކުރިވަރުގެ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދި ޒިންމާދާރު ފަރާތްތަކުން ޤަބޫކުރަންޖެހޭނެ ހަޤީޤަތަކީ މިފަދަ މުބާރާތް ތަކުގައި އަބަދުވެސް އެމުބާރާތެއް ބާއްވާ ރަށަކަށް ބޮޑެތި އެޑްވާންޓޭޖް ތަކެއް ހުންނާނެކަމެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް ވެސް ބޭއްވުމަށްއެދި އެފްއޭއެމްއިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ފުރިހަމަ ޕްރޮޕޯސަލް އަކާއިއެކު ރ އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްތަކާއި ވާދަކޮށް ބިޑު ކާމިޔާބުކުރީ އަދި އެމުބާރާތްވެސް ބޭއްވީ އުނގޫފާރުގައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

16 ޙިޔާލު - "މުބާރާތްތައް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަނީ ކީއްވެ؟"


ކިޔުންތެރިއެއް
Faibe
10 މަސް 23 ދުވަސް ކުރިން

Varah muraali council akah noone proposal fadehves hadhaa nulevene

ކިޔުންތެރިއެއް
ރަތް ގައު
10 މަސް 23 ދުވަސް ކުރިން

ބަލި ޤަބޫލުކުރަން އެއްވެސް ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ.. ބަލިވީމަ ކިޔާތަކެތި ގިނަވާނެ..އެއީ ކަން ހިނގަމުންދާގޮތް.. މީ ދުނިޔޭގެ އާދަ.. ނިކަންވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ… ޖަހާހާ ބެރަކަށް ނަށާގެންވެސް ނުވާނެ…. ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ބޭނުންވާނެ މިކަހަލަ މުބާރާތެއް ބާއްވާއިރު ގިނަ ފެސިލިޓީޒްތައް ލިބެންހުންނަ ރަށްރަށް.. ވިސްނާ ރަސްމާދޫގައި މުބާރާތް ބާއްވައި ކުޅެނިކޮށް ތަނެއް ބިންދައިގެން ދިއުމުން ރަސްމާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން އެކުސްރޭ ގަނޑެއްވެސް ނުނެގޭނެ. ދުވެފައި ސީ އެންބިއުލާންސްގައި އަންނަންވީ އުނގޫފާރަށް… މީ އުނގޫފާރުގެ މައްސަލައެއްތޯ… އޭޓީއޭމް،ގެ ޚިދުމަތް ކޮބާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ފަސޭހަ ޚިދުމަތް… ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީމައި އުނގޫފާރު ނޫން ރަށެއް ބޭނުންވޭ.. އެކަމަކު ކުރިމަތިލާކަށް ނުކެރޭ… ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ މީހުން ގިނަވަނީ… އަޅުގަނޑު މިގޮވާލަނީ އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންނައަހަރު މުބާރަތް ބޭއްވުމަށް ޕްރޮޕޯޝަލް ހުށަނޭޅުމަށް.. ވާގޮތް ބެލުމަށް.. އިނގިދާނެތާ ވާގޮތް…. ރަތްގައު

ކިޔުންތެރިއެއް
Ibure ali
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Mehumaan daaree akee kohceh kameh ungoofaaru meehunakah neygeyne

ކިޔުންތެރިއެއް
ނަބަވީ
10 މަސް 23 ދުވަސް ކުރިން

މެހުމާން ދާރީ އެގެނީ ރަސްމާދޫ މީހުނައް އެކަނި

ކިޔުންތެރިއެއް
Ayya
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Lol
Aslu vaanuvaa nayngaythi hithaama kuran UFC ge lava jahanvegen ungoofaarun proposal husha alhaagen kaamiyaabu kuree. mee home advantage
Thanks

ކިޔުންތެރިއެއް
Ayya
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Dana
Konkameh nayngigen aslu thiulhenee
Vaagoh ingay ahremennah hihvaru nuhunnanee proposal husha alhaagen mivarukameh kohlaane …kameh kuran keray meehun Vaahaka madhukoh Kankuraanee…..dhen mifaharu ungoofaaruga kulhelaa dhen faharaku proposal husha alhaagen gendhey. sukurihyaa

ކިޔުންތެރިއެއް
Ali
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

ވަރަށް ބަރާބަރު. ކެރޭމީހުން ކަން ކުރަންވީ. ކޮންމެހެން އުނގޫފާރު އެހެންނޭ މިހެންނޭ ކިޔާނެ ކަމެއްނެތް

ކިޔުންތެރިއެއް
Rashumeehaa
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Proposal gai teem thakah kotari dhey gothakah liyefaeh nuvaane. Efadha thanthan hoadhaa dhinumah eheetheri vaanekamah liyefa vaanee. 2016 vana aharu beeyvvi mubaaraathuge teem thakah maruhabaa kiyumah juice hifaigen nikui. Varah madhu meehaku juice bueee. Baeh team Ungoofaarah annairu team thakun councilakaa nugulhaa. Hurihaa faraathegge ebbaarulun libigen mifadha bodethi kanthah thah kureveynee.

ކިޔުންތެރިއެއް
ޢަލީ އުސްމާން
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

ޕުރޮޕޯސަލް ހުށައެޅިއިރު ހަނދާންނެތުނީ އަންނަ ޓީމު ތަކަށް ކެއުމާބުއިމާ ނިދުމާ އަދި އަރާފަނި ދޭން ހިމަނަން…… ދެން ފަހަރަކުން ހަނދާން ކޮށްދޭތި

ކިޔުންތެރިއެއް
Lol
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Inthizaam v kada nuvithaaka rosterum in jahani ufc ge lava
Team benchga jaagaige dhathikan inthikhaa ah

ކިޔުންތެރިއެއް
އަލީ
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

ޓީމުގެ ބެންޗަކީ ރަށުއެންމެން ތިބެން ހުރި ތަނެއްނޫން. ޓީމުލިސްޓާއި އެއްގޮތައް ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހުންނާނީ ހަމަޖެހިފަ

ކިޔުންތެރިއެއް
Adhurey
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Mashah fennanee World cup bavvan proposal hushaalhan Ungoofaaru council in kaamiyaabu vaanekan v yageen.

ކިޔުންތެރިއެއް
އަރުވާލި އާދަނު
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ޤާބިލްކަން ރ އަތޮޅު ރަށެއްގައި ހުރިއްޔާ އެރަށަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ފަހުރުވެރިވާ “އުނގޫފާރު”

ކިޔުންތެރިއެއް
Fainu
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Fainu meehun thihen kiyeykah nonaane kan kan kuran kerenyar kan kamah kuromathilaabala ungoofaaru rahyithunnah council aky kuri erumar kan kan fahikohdhinumuga laamaseel baeh thirahrashu council in cofee boilar mass baanan dhiyass nuvaane

ކިޔުންތެރިއެއް
ދަނާ
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

Inthizaamthah kamunudhaa vaahaka dhakkaane kamu nudhanyya. Team receive kollan naadhey 3 match kulhun iru, vadhelaane thankolheh nudhakkaa. Kuyyah thanthan hifaigen thiby. Welcome drink gandehves dheyn nukerunu. Mifaharu atoll councilun kotari hiley dheygothah hamajessy keevekan engey. Thirashuga baavvany Proposal hushahalhaigen kan engey emmenahves. Massala aky, mi in kamehves kon nulaathy.

ކިޔުންތެރިއެއް
ވާދޫ މަރީ
10 މަސް 24 ދުވަސް ކުރިން

ޕްރޮޕޯސަލްގައި އޮންނާނެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެފިނަމަ އެހީތެރިކަން ދޭގޮތަށް، އެއީ ފަހަރެއްގައިވެސް ކޮޓަރި ކުލިދައްކާނެ ވާހަކައެއްނޫން، އެއީ ތިބޭނެ ތަން ހޯދައިދޭވާހަކަ ކުލި ދައްކާނީ އެޓީމަކުން. ހަމަބުނެލީ

 
Close