ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

ހުޅުދުއްފާރުގައި ޢީދު ނާމަދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އެރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި

ހުޅުދުއްފާރުގައި 1438 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އެ ރަށު ފްޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރާ ގޮތަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.

ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް ޢަލީ ޖާވީދު އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެރަށުގައި ޢީދު ނަމާމު ކުރަމުން އަންނަނީ ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އެ ރަށު ފްޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތެއްގައި މައިދާނެއްގައި ކުރުމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މި މާތް ސުންނަތަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އަތޮޅު އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަންނަނީ ޢިދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާޢަތެއްގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close