ޙަބަރު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

އުނގޫފާރު ސްކޫލުން 4 ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.  އެވަޒީފާތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމު ރިލީފް ޓީޗަރ
މުއްދަތު 3 މަސް
ބޭނުންވާ ޢަދަދު 1
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން/ ސެކްޝަން އުނގޫފާރު ސްކޫލް/ އެކަޑެމިކް

 

ލިބިލައްވާނެ މުސާރާއި އެލަވަންސް:

ތަފްޞީލް މުސާރަ ސަރވިސް އެލަވަންސް
ސާނަވީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށްވާނަމަ 4500.00 ރ. (މަހަކު) 1500.00ރ. (މަހަކު)
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުންކަމަށްވާނަމަ 5500.00 ރ. (މަހަކު) 1500.00ރ. (މަހަކު)
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށްވާނަމަ 6090.00 ރ. (މަހަކު) 2500.00ރ. (މަހަކު)

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

1-     ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 4 ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

2-     ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނިންމާފައިވުން  ނުވަތަ

3-     ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނިންމާފައިވުން އަދި ދިވެހި އިސްލާމް އިން ދަށްވެގެން ސީ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މިވަޒީފާއަށް ކުދިންނެގުމުގައި ނިއު ކަރުކިއުލަމް ވޯރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކު ބައްލަވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81450

 

މަޤާމު ޤުރުއާން ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު:  J-283062
ބޭނުންވާ އަދަދު: 01
މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން: އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް: އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ: 7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް: 2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81374

 

 

މަޤާމު ކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު:  J-292486
ބޭނުންވާ އަދަދު: 01
މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން: އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް: އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ: 7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް: 2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 3. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 4. އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81373

 

މަޤާމު ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު:  J-276899
ބޭނުންވާ އަދަދު: 01
މަޤާމުގެ ގިންތި: ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް: ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން: ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން: އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް: އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން: އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ: 7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް: 2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 3. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 4. އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81372

 

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close