ކުޅިވަރު

ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 – ދެވަނަ ބުރު

ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ. މިއަދުގެ ބުރުގައި މި މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރާ 5 ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް، ރޮދި، ރަވަ ޓީމް، ބެސްޓް ޕްރައިޒް އަދި ޓީމް 2 ލަކި ޗޫޒް މިހާރު ވަނީ މަހަށް ފުރާފައި މަހަށް މަހަށް ފުރާފައި. މަހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އުފާއިން ވަނީ ޓީމް ތަކަށް ހާއްސަ ގިފްޓް ޕެކޭޖެއް ހަވާލުކޮށްފައި.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:43

ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓްސް ގެނެސްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފެށި ކަވަރޭޖް ނިންމާލާފައި ވަކިވާލާނީ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ބާއްޖަވެރި ރެއަކަށް އެދެމުން. މި މަސްރޭސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު މާދަމާ އޮންނާނެ ވާހަަކަ ދަންނަވަން.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:25

2 ރޭގެ ނަތީޖާއަށް ބާލާއިރު ޓީމްތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ
ވެސްޓް ބީޗް: 230.2 ކިލޯ
ބެސްޓް ޕްރައިޒް: 115.9 ކިލޯ
ދެލަކި ޗޫޒް: 83.9 ކިލޯ
ރޮދި: 76.4 ކިލޯ
ރަވަ: 33.4 ކިލޯ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:16

މީގެ އިތުރުން މިރޭގެ 3 ވަނަ އަށް ގޮސްފައި ވަނީ ޓީމް ރޮދި. އެއީ 51.8 ކިލޯގެ މަސް ބާނައިގެން

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:15

ކުރީ ރެއެކޭ އެއްފަދައިން މިރޭގެ 2 ވަނަ މަގާމު ވެސް ހޯދާފައި ވަނީ ބެސްޓް ޕްރައިޒް. ބެސްޓް ޕްރައިޒް މިރޭ ބޭނި މަހުގެ ބަރުދަނަކީ 77.2 ކިލޯ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:14

މިރޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު 85.2 ކިލޯގެ މަސް ބާނާއިގެން މިރޭ 1 ވަނައަށް ގޮސްފައި މި ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވެސް 1 ވަނައަށް ގޮސްފައިވާ ޓީމް ވެސްޓްބީޗް.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:13

ޓިމް ރަވައިން ބާނާފައި ވަނީ 33.4 ކިލޯގެ މަސް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:06

ޓީމް ރޮދި މިރޭ ބާނާފައި ވަނީ 51.8 ކިލޯގެ މަސް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:03

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:02

ޓީމް 2 ލަކި ޗޫސް މިރޭ ބާނާފައި ވަނީ 48 ކިލޯގެ މަސް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201822:00

ބެސްޓް ޕްރައިޒް މިރޭ ބޭނި މަހުގެ ބަރުދަނަކީ 77.2 ކިލޯ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:59

ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް މިރޭ ބޭނި މަހުގެ ބަރުދަނަކީ 85.2 ކިލޯ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:52

ވެސްޓް ބީޗް ބޭނި މަސް ބާލަނީ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:50

ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް އުނގޫފާރަށް ލަފަނީ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:49

ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް މިހާރު މިވަނީ މަހުން ލަފާފަ. ދެން ކުރިއަށް ދާނީ ވެސްޓްބީޗް ބޭނި މަސް ކިރުމުގެ މަސައްކަތް.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:14

މަސް ރޭސް ކުރިއަށްދާ ބަނަދަރު ސަރަހައްދުން ފިހުނު މަސް މިރޭ ލިބެން ހުންނާނެ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:09

ޓީމްތައް މަހުން ލެފުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އުނގޫފާރު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ދާއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ކެންޓީންގެ ހިދުމަތް ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ. މިރޭ ކެންޓީނުން ފިހުނު މަސް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަަމަޖެހިފަ

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201821:07

ޓީމްތައް މަހުން ލެފުމުގެ ސުން ގަޑި 22:00 ގައި ހަމަވާ އިރު އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން މި ދަނީ ޓީމްތަކުން ބާލާ މަސް ކިރާ އަދި މިރޭގެ ނަތީޖާ ފާޅު ކުރުމަށް.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201820:55

ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް މިރޭ ބޭނި މަސް – ފޮޓޯ: އިސްމާއިލް ނާފިޒް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:58

ޓީމްތައް މަހަށް ފުރުން – ފޮޓޯ: ހަސަން ފަޒީލް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:56

ޓީމްތައް މަހަށް ފުރުން – ފޮޓޯ: ހަސަން ފަޒީލް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:55

ޓީމްތައް މަހަށް ފުރުން – ފޮޓޯ: ހަސަން ފަޒީލް

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:28

މުބާރާތުގެ އިއްޔެގެ ނަތީޖާ

މަސްރޭހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބޮޑު ތަފާތަކުން ވެސްޓް ބީޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:26

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ 145 ކިލޯގެ މަސް ބާނައިގެން ޓީމް ވެސްޓް ބީޗް. މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ހޮވާނީ 3 ބުރުގެ ނަތީޖާ އެއްކޮށްލައިގެން.

މުނާޒު މުޙައްމަދު މުނާޒު މުޙައްމަދު 18 ޖޫން 201815:24

މަހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމްތައް ފޮޓޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close