ކުޅިވަރުގޯލްޑެން ޖުބުލީ

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ 2018: ޔަންގް ސްޓާރ އަދި އެފްސީ އޯކޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

1 ޙިޔާލު - "ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ 2018: ޔަންގް ސްޓާރ އަދި އެފްސީ އޯކޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް"


ކިޔުންތެރިއެއް
Leem
22 ދުވަސް 19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޝުުުުުުުުުުުުުުުކުުރިިއްްޔާާ މުނާޒު

 

ކިޔާލުން ރަނގަޅު

Close
Close