ކުޅިވަރުގޯލްޑެން ޖުބުލީ

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ 2018: ޔަންގް ސްޓާރ އަދި އެފްސީ އޯކޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

1 Comment on "ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ 2018: ޔަންގް ސްޓާރ އަދި އެފްސީ އޯކޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް"


Guest
Leem
3 months 20 days ago

ޝުުުުުުުުުުުުުުުކުުރިިއްްޔާާ މުނާޒު

 
Close