ޙަބަރުރ.އަތޮޅުވިޔަފާރި

“މަކިޔަވާނީރަށުގައި” – އުނގޫފާރުގައި 13 ދާއިރާ އަކުން 26 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލް

 

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން އުނގޫފާރުގައި އިތުރު ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށްނިންމައި އެކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

“މަކިޔަވާނީރަށުގައި” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލޫގެ އުނގޫފާރު އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި މިފަހަރު މިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ތަފާތު 13 ދާއިރާއަކުން 26 ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

# ކޯސް ލެވެލް
1 ބިސްނަސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް 3

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

2 ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

3 ލީޑަޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

4 ސްޓްރެޓެޖިކް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

5 ބިޒްނަސް އެންޑް މާކެޓިން ސެޓްފިކެޓް 3
6 އެކައުންޓިން ސެޓްފިކެޓް 3
7 ފައިނެންސް ސެޓްފިކެޓް 3
8 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

9 ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް 3

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

10 ޓްރެވެލް އެންޑް ޓްއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

11 އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް ފައިނެންސް ޑިޕްލޮމާ
12 ބިޒްނަސް އެންޑް އެކައުންޓިން ސެޓްފިކެޓް 3
13 މާކެޓިން ސެޓްފިކެޓް 3

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މެމްގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތާހާ ހުސައިން 9999354 އެވެ.

މިއީ ރަށުގައި ތިބެގެން ނުވަތަ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close