ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

މާކުރަތު ސަރުކާރު ބައެއް އިދާރާތައް ރޭ ބަޔަކު ފަޅާލައިފި

ރ.މާކުރަތުގެ ސަރަކާރު ބައެއް އިދާރާތައް ރޭ ބަޔަކު ފަޅާލައިފިއެވެ. ރ.މާކުރަތުން ރޭ ބަޔަކު ފަޅާލާފައި ވަނީ މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ހެލްތު ޕޯސްޓާއި ރ.މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެވެ.

ރ.މާކުރަތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މުއައްސަސާތަށް ފަޅާލުމަށްފަހު ވަގައްނެގި ތަކެތި އަދި ދީފައިވާ ގެއްލުމުގެ ތަފުޞީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. މިމައްސަލަ މިހާރު ޕޮލިހުންނަށް ހުށައަޅާފައި ވާއިރު ގެއްލުންދީފައިވާ އިދާރާތަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުވަދެވޭނެހެން މިހާރު ވަނީ ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

(އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close