ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

އަލިފުށީ ނެރުމައްޗަށް އެރި ދޯންޏެއް ސަލާމަތްކޮށްފި

އަލިފުށީ އިރުމަތީ ފަރާތު ނެރުމައްޗަށް އެރި  ދޯޏްނެއް އެރަށު ރައްޔިތުން ނިކުމެ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިރޭ އިރާކޮޅު 7:00 ހާއިރުއެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނެރުމައްޗަށް އަރާފައި ވަނީ ޝޯރް މެރިން ނަމަކަށް ކިޔާ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެކެވެ. އަލިފުށިން މަޢުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި އެވަގުތު އެ ދޯނީގައި ފުދޭވަރަކަށް ގިނަ މުދާ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާރަކާއި ވޭނަކާއި، ފައިބަރު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ސާމާނާއި ލަކުޑި ފިލާ ހުރި ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ދޯންޏަށް އަދި މުދަލަށް ވެސް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close