ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޔޫޕީޕީ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އުނގޫފާރު.ކޮމް އިން ލައިވް ކުރަނީ

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔުނިވާރސިޓީ ޕްރެޕެރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (ޔޫޕީޕީ) ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ޖަހާއިރު އޮންނާނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އުނގޫފާރު.ކޮމް އިން ލައިވް ކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫޕީޕީ ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓު ހަވާލުކުރުން އޮންނާނެއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާނަކީ އާދަރަން ގްރޫޕް އެންޑް ހެރިޓެންސް މޯލްޑިވްސްގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮޑަކްޓްސް އެންޑް ސާސވިސެސް ހެމަންތު ރަތުނަޔަކައެވެ.

މި ޖަލްސާގެ ފޭސްބުކް ލައިވް 11:00 ގައި އުނގޫފާރު.ކޮމް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close