ޙަބަރުމަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019

ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގޭ މެދުގައި ގުރުއަތުލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ.

ނަން ތަރުތީބު ކުރުން އޮތީ ރޭ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާގައެވެ. މި ގޮތުން ހއ، ހދ، ށ އަދި ނ އަތޮޅުގެ އިދާރާތަކުގެ ގުރުއަތު ނެގުން ރޭ 20:30 އިން 21:30 އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު، ރ، ބ، ޅ، ކ، އއ، އދ އަތޮޅުގެ ގުރުއަތު ނެގުން 21:45 އިން 22:45 އަށް، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، ލ އަތޮޅުގެ ގުރުއަތުނެގުން 22:30 އިން 00:30 އަށް، ގއ، ގދ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ ގެ ގުރުއަތު ނެގުން ރޭ ދަންވަރު 1:00 އިން 2:00 އަށް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ ގުރުއަތު ނެގުން ރޭ ދަންވަރު 2:30 އިން 3:30 އަށް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

ރޭގެ ގުރުއަތުނެގުމުގައި ރ.އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ.

އަލިފުށި ދާއިރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1: މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހެސެއިން (އެމްޑީޕީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އަޙްމަދު ހުސެއިން (ޕީއެންސީ)

އުނގޫފާރު ދާއިރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: ޢަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދު (އަމިއްލަ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އިލްހާމް އަޙްމަދު (ޖޭޕީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 3: އަބްދުﷲ ރަޝީދު (އަމިއްލަ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 4: މުޙައްމަދު ވަހީދު (އެމްޑީޕީ)

ދުވާފަރު ދާއިރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: މުޙައްމަދު އަރީޖް (އަމިއްލަ )
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޝުކުރީ (އަމިއްލަ )
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 3: މުޙައްމަދު ޢަލީ (ޕީޕީއެމް)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 4: އިސްމާއިލް އަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 5: މުޙައްމަދު އާދަމް (އެމްޑީއޭ)

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: ޙަސަން އަޙްމަދު (އެމްޑީޕީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އިބްރާހިމް ފަލާހް (ޕީޕީއެމް)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 3: ޙުސައިން އަސްލް (އަމިއްލަ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 4: އިސްމާޢިލް ޢަލީ (އަމިއްލަ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 5: އަޙްމަދު ޙުސެއިން (އަދާލަތު ޕާޓީ)

މަޑުއްވަރި ދާއިރާ
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 1: މުޙައްމަދު އަމީތު (ޖޭޕީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 2: އާދަމް ޝަރީފް (ޕީއެންސީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަނާބަރ 3: އަބްދުﷲ ޔާމިން (އެމްޓީޑީ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 4: ހުސެއިން ޝިހާމް (އަމިއްލަ)
ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 5: އާދަމް ޝިހާމް (އެމްޑީޕީ)

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮންނާނީ 6 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close