ކޮވިޑް-19

ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 4 ވަނަ ސުވާލު

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 4 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ސުވާލެއް ކުރާ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެކެވެ. މި ސުވާލު މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ، 2 ވަނަ އަދި 3 ވަނަ އަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.  މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޯންސާ އަކީ ފޮލޯމީ ހާޑުވެއާއެވެ.

މި ކުއިޒްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ފިތާލައްވާ:

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަކުއިޒް 1440 އޮންލައިން ޕޯޓަލް

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close