ކޮވިޑް-19

ޚަބަރު

އުނގޫފާރު ފެނުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ


އުނގޫފާރު ފެނުގެ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މުވައްޒަފުން ހޯދަން މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފަޒީފާ އަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 3 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހެވެ. އަދި އެތަނަށް ހޯދޭ 3 މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަވިއު ކުރުން ހަމަ އެދުވަހު އޮންނާނެއެވެ.

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

         އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                                  ނަންބަރު:  IUL)303-AS/2019/30)

އިޢުލާން

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މަޤާމް:              ޓެކްނީޝަން

މަޤާމުގެ އަދަދު:        3

މަސައްކަތް ކުރާތަން:     އުނގޫފާރު ފެނުގެ ނިޒާމް / އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

މުސާރަ:             3300.00 ( ތިންހާސް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ )

ސާރވިސް އެލަވަންސް:   މުސާރައިގެ %30

ހާޒިރީ އެލަވަންސް:      މުސާރައިގެ %20       

                  މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސް އާއި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާ އަދި އިތުރުގަޑީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއާއި  ލިބޭނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

1-      ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ލެވަލް 3 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފަވުން ނުވަތަ

2-      އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ހުރުން

3-      ސިއްޙަތު ރަގަޅުމީހަކު ކަމުގައިވުން

4-      ގިނަވަގުތު މަސައްކަތު އުޅެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާއި އިންޓަވިއުއަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:    1- ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

                 2- އައިޑީ ކާޑް ( ކިޔަން އެގޭ ސާފް ) ކޮޕީ

                 3- ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ލީވިންގް ސެޓްޕިކެޓްގެ ކޮޕީ

                 4- އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެފައިވާނަމަ އުޅެފައިވާ މުއްދަތު އެގޭގޮތަށް އެތަނުގެ ތައްގަޑުޖެހި ލިޔުން.

ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އޮފީސް:  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި : 03 ޖޫން 2019، ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ޖެހުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށެވެ.

މިމަޤާމަށް އެދިހުށައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުކުރުން އޮންނާނީ 03 ޖޫން 2019، ހޯމަ ދުވަހު ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްއިދާރާގައެވެ. ވަޒީފާއަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އިތުރުން ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ތަޖްރިބާއަށާއި އިންޓަވިއު އަށް ބެލޭނެވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                  25 ރަމަޟާން 1440   

                  30  މެއި   2019

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close