ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ޚަބަރުވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިމަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 07 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ. މިކަމަށްއެދި އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ

            ނަންބަރު:  45/IUL)303-AS/303/2019)

އިޢުލާން

 ސެކިއުރެޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މީހުންހޯދުމާއި ގުޅޭ

 

ބޭނުންވާ          އަދަދު: 01

މަޤާމް:           ސެކިއުރެޓީ އޮފިސަރ

މުސާރަ:         -/3100 ( ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ )

ސާރވިސް އެލަވަންސް -/1000 ) އެއްހާސް ރުފިޔާ )

ސަރުތު:       ގްރޭޑް 07 ގެ ފެންވަރަށް ތަކެތި ދަތުން، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް: ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ، އައި ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޙް: 07 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

              28  ޝައްވާލް 1440

              01 ޖުލައި  2019

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close