ޚަބަރު

ހިދުމަތްތައް ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައިފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދެމުން އައި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތެއް ބެލުމަށް މިއަދު ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓުން ޚިދުމަތްތައް ކުރިން ދެމުން އައި ގޮތަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ވޯޓު ލީ މީހުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނަ ކަމަށް  ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފިއެވެ.

ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ

ވޯޓު ލުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު1119
ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު192
ސައްޙަ ވޯޓު189
ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ފެންނަ މީހުން124
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާ ހަވާލު ކުރަން ފެންނަ59
ފެނަކަ އާ ހަވާލުކުރަން ފެންނަ6
ބާތިލް ވޯޓު3
ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close