ޚަބަރުރަށު ކުޅިވަރުކުޅިވަރުއުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް

އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ފޭސްބުކް ލައިވް – ޕާޓްނަރަކަށް އެސްޓީއޯ

އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019

މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުފާފުޓު ސަލް ކަޕްގެ މެޗުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސް ބުކް ޕޭޖުން ލައިވްކޮށް ގެނެސްދޭނީ އެސްޓީއޯގެ ހެޔޮއެދުން ތަކާއެކުގައެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުފާގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޒަޔާން ވިދާޅުވީ އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް ކޮންމެތާކު ހުރެގެންވެސް ބަލާލެވޭނެ ކަމަށާއި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ލައިވްކުރުމުގައި މިފަހަރު ޕާޓްނަރަކީ  ރަށްޔިތުންގެ ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށޭއިރު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގުރޫޕް ބީ ގެ ދި ޑަބަލް އެލް އާއި ވައިނޮޓް ސްޕޯރޓްސްއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 16:30 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close