ޚަބަރުވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބުރާންޗް – ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓް

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބުރާންޗަށް ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިމަޤަމާށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތަކީ ޖީސީ އޯލެވެލް 3 މާއްދާއިން ދައްވެގެން ސީ ފާސް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ އެއާއެއްފަދަ ކޮލިފިކޭޝަންއެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމާ ސާވިސްއާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މައިކްރޯސޮފްޓް ވޯޑް ބޭނުންކުރަން އެނގިފައި ވުމަކީވެސް މިމަޤާމަށް މީހުން ނެގުމުގައި ބަލާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ބީއެމްއެލްގެ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި މަޤާމަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ 23 ފެބްރުއަރީ 2020 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހެވެ. މި މަޤާމަށް އެދި އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ އިއުލާންގައިވެއެވެ. އޮލްނައިންކޮށް އެޕްލައިކުރާނެ ލިންކް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

Apply online

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close