ޚަބަރުރ.އަތޮޅުސިޔާސީ

އުނގޫފާރު ގައި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރެވުނު ގޮތް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް  ތަރުތީބު ކުރުން އުނގޫފާރު ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ގައި ނަން ތަރުތީބުކުރުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ދިހައެއް ޖެހި އިރު އުނގޫފާރު ޓްރެއިނިންސެންޓަރުގެ ހޯލްގައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި ރ. އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް
ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރުނަންތަމްސީލް ކުރާ ފަރާތް
1ހުސައިން ނާސިފް / ސުވާސާގެ، ރ. މާކުރަތުޕީޕީއެމް
2އަލީ ޝާހިދު / އާހިޔާ، ރ. އަލިފުށިއެމްޑީޕީ
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް
3އަބްދުﷲ ރަޝީދު / މުރަކަޕީޕީއެމް
4އަލީ އައިމަން / ގުލްހަޒާރުގެއަމިއްލަ ގޮތުން
5މުހައްމަދު ސްޒީލް / ޖައުޒާމަންޒިލްއެމްޑީޕީ
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރުކަމަށް
6އާއިޝަތު ޝުފައިލާ / އައްސޭރިޕީޕީއެމް
7މިދުހަތު އަބްދުލް މަންނާނު / ވެނީލާއަމިއްލަ ގޮތުން
8ނިހާ ހުސައިން / ސޯސަންގެއެމްޑީޕީ
9ނަޒީރާ ރަޝީދު / އަސުރުމާގެޕީޕީއެމް
ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް
10ހަސަން އިރުފާނު / ފަޒާޕީޕީއެމް
11މުހައްމަދު މުނީޒު މޫސާ / މީނާޒްއެމްޑީޕީ
12ޔޫޝައު ނަސީމް / ޒެފިރުޕީޕީއެމް
13މުހައްމަދު އަފްލާހް / ދޫނިހުރާއެމްޑީޕީ

އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތިލީ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރެވުނު ގޮތް:

އުނގޫފާރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އަށް ކުރިމަތިލީ މެމްބަރުން
ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރުނަންތަމްސީލް ކުރާ ފަރާތް
1ސާދިޔާ މުހައްމަދު / އާފަސްޕީޕީއެމް
2މަރްޔަމް އަހުމަދު ޝާކިރު / ކިނާރާއެމްޑީޕީ
3ފާތިމަތު އަނީލާ / ހަވާނާއެމްޑީޕީ
4މިޒްނާ ފިރާޤް / ފަޒާޕީޕީއެމް
5އަރޫޝާ އަބްދުއްސަމަދު / ޕެރިސްއެމްޑީޕީ
6ނަޒްރާނާ ހުސައިން / ނަޖަފްޕީޕީއެމް
7މަރްޔަމް ހަސަން / ޓޫލައިންސްޕީޕީއެމް
8ނަޖްދާ އަމްޖަދު / ރިވެލިއެމްޑީޕީ
9އާމިނަތު ޖަޒްލީ / ޒިލީތަންޕީޕީއެމް
10ހަފްސާ ހާމިދު / ހަނދުވަރީގެއެމްޑީޕީ
ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close