ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19ސިއްޙަތު

ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓުކުރި 4 ސާންޕަލް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް 19 އަށް ރ.އަތޮޅުން ޓެސްޓު ކުރި 4 ސާމްޕަލް ނައްސިވެއްޖެއެވެ. ރ.އަތޮޅުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށްފައި ވަނީ ރ.ފައިނުގައި ހުރި 2 މީހަކާއި ފުރަވެރި ރިސޯޓުގައި ހުރި 2 މީހެކެވެ. ފައިނުން އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދިން  ފަރާތުން ބުނިގޮތުގައި ގޮތުގައި މި ފަރާތްތަކުގެ ސާންޕަލް ނެގެޓިވްކަން އެޗްޕީއޭއިން އެރަށްރަށަށް މިހާރު ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި މިކަން އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close