ޚަބަރުވަޒީފާ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރެޓީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މުފައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: 31/IUL)303-AS/303/2020) އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީީފާއަށް އެދި ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 17 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 އެވެ.

ވަޒީފާގެ މައުލޫމާތު:

ބޭނުންވާ          އަދަދު: 02

މަޤާމް:           ސެކިއުރެޓީ އޮފިސަރ

މުސާރަ:         -/3100 ( ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ )

ސާރވިސް އެލަވަންސް -/1000 ) އެއްހާސް ރުފިޔާ )

ސަރުތު:       ގްރޭޑް 07 ގެ ފެންވަރަށް ތަކެތި ދަތުން، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ މީހަކު ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް: ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ، އައި ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ، އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން، އަދި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ.

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް: އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޙް: 17 އޮގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

ގެޒެޓުން އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް:

https://gazette.gov.mv/iulaan/view/132048

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close