ޚަބަރު

އަުފާގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީ އަރިސްކުރަން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ)

މިއަދަކީ އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އަށް 10 އަހަރު ފުރޭ އުފާވެރި އަހަރީ ދުވަހެވެ. މި އުފާވެރި އަހަރީދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް އުފާގެ ވެރިންނަށާއި އެއްމެހައި މެމްބަރުން އަދި އުފާއަށް ހެޔޮއެދޭ ހުރިހައި ފަރާތްތަކަށް އަރިސް ކުރަމެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close