ވިޔަފާރި

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރަށް

އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އަދި  ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރު އައިރިސް ޕްލަސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އައިރިޝް ޕްލަސް އަކީ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ގެ ރ.އުނގޫފާރު އެޖެންޓެވެ. މާލެއިން ގަންނަން ލިބޭ އަގުގައި އުނގޫފާރުން ވެސް މިހާރު ގަންނަން ލިބޭނެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި  ރަށްރަށަށް ހިޕްޓަރ ޕޮމޭޑް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ދަށުން އައިރިޝް ޕްލަސް އެޖެންޓެއް ގޮތުގައި ހިޔާރުކުރީ ، އައިރިސް ޕްލަސް އަކީ އުނގޫފާރުގައި މިވަގުތުވެސް ތަފާތު ގިނަ ޒީނަތްތެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައަކަށް ވެފައި އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ފިހާރައަކަށް ވުމެވެ.

ިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް އަކީ އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމަށް ހާއްސަ އަދި މިވަގުތު ރާއްޖެއިން މިކަމަށް ލިބެންހުރި އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުން

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް އަކީ އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމަށް ހާއްސަ އަދި މިވަގުތު ރާއްޖެއިން މިކަމަށް ލިބެންހުރި އެންމެ މޮޅު އުފެއްދުމެވެ. އެއްވެސް ސައިޑްއިފެކްޓެއް ނުހިމެނޭ މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ މެލޭޝިޔާގެ ލެބޯޓަރީން ޓެސްޓުކޮށް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ މެލޭޝިޔާގެ ނަމްބަރ ވަން އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close