ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގުރައިދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން އިނގުރައިދޫއިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ރ. އިނގުރައިދޫ  އާހް، ސިލްވާސްޓަރ އަދި ނަރުގިސްވިލާ ގޭގައިތިބި 4 މީހެކެވެ.

ނަމަވެސް މިފަރާތްތަކާއި އެއްވެސް މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާކަމަކަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…………….

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close