ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

2 މީހަކު ފައްސިވެ ރ.މީދޫ މޮނީޓަރިންގއަށް

ރ. މީދޫން 2 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ބަޔަކާ ގާތުން ބައްދަލުވި 2 މީހުންނެވެ.

މި 2 ކޭސްއާ ގުޅިގެން ރ. މީދޫ މިއަދު ވަނީ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close