ޚަބަރު

އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފި

އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އުނގުފާރު މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެންނާތީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ފައްސިވެގެންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނަރުހެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close