ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 – 18 ވަނަ ސުވާލު

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 12:00 އެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވޭނީ ކޮންމެ ދިރާގު/އޫރިދޫ މޯބައިލް ނަންބަރަކުން ސުވާލަކަށް އެއްފަހަރެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބު ފޮނުވާއިރު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފައިނަލް ޖަވާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

22

މަރުވުމަށްފަހު މައްޔިތާއަށްޓަކައި ދިރިތިބީން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަންވާނީ ޝާރީޢަތުގައި އެކަމެއް ކުރުން ސާބިތުވޭތޯ ބެލުމަށްފަހުއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ދިރިތީބީންނަށް މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކަކީ
ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ. ސުވާލުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކީ:
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާކޮށް އޭނާގެ ދަރަންޏެއް ވާނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަދާކުރުމާއި އޭނާގެ މަތިން ވަގުފް(ދެމިގެންވާ ޞަދަގާތް)ކުރުން
ތި ނަންބަރަށް ފޮނުވިފައިވާ ކޯޑް ޖައްސަވާ

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close