ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 – 26 ވަނަ ސުވާލު

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 12:00 އެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވޭނީ ކޮންމެ ދިރާގު/އޫރިދޫ މޯބައިލް ނަންބަރަކުން ސުވާލަކަށް އެއްފަހަރެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބު ފޮނުވާއިރު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފައިނަލް ޖަވާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

22

އިސްލާމްދީނުގައި މީސްތަކުންގެ އަބުރު ރައްކަތެެރިކޮށް މުޖުތަމަޢު އެއްބައިވަންތަކޮށް އޮތުމަށް ވަރަށްގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ވާހަކައެއް އިވިއްޖެނަމަ ތެދުދޮގުބެލުމަށް އަންގަވައި އިއްފަތްތެެރި މުޢުމިނުންނަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތުކުރުން(ޣަޒުފްކުރުން) މަނާ ކުރައްވައި އެކަމަށް ޙައްދު ކަޑައެޅުއްވިއެވެ. ޣަޒުފްގެ ހައްދުގެ މިންވަރަކީ
ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ. ސުވާލުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކީ:
80 އެތިފަހަރުން ހައްދުޖެހުން
ތި ނަންބަރަށް ފޮނުވިފައިވާ ކޯޑް ޖައްސަވާ

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close