ކޮވިޑް-19

ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 – 27 ވަނަ ސުވާލު

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 12:00 އެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވޭނީ ކޮންމެ ދިރާގު/އޫރިދޫ މޯބައިލް ނަންބަރަކުން ސުވާލަކަށް އެއްފަހަރެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބު ފޮނުވާއިރު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފައިނަލް ޖަވާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

22

އިސްލާމްދީން ފެށިގެންއައި ދުވަހުއްސުރެ ދުޝްމަނުންގެ ހަމަލާތަށް ކެޑިނޭޅި އާދެއެވެ. އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައިވެސް މާތް ﷲ އަށް ދެންނެވުމާއެކު ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަށް ރަސޫލާގެ ސީރަތުން އިރުޝާދުލިބެއެވެ. އެފަދަ 1 ހާދިސާއަކީ މައްކާއިން މަދީނާއަށް ކުރެއްވި ހިޖުރައިގެ ދަތުރުގައި ފަރުބަދައެއްގެ ހޮހަޅާގައި 3 ދުވަހު މަޑުކުރެއްވުމެވެ. މިހާދިސާގައި އެބޭކަލުން މުޑުކުރެއްވީ
ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ. ސުވާލުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކީ:
ޘައުރު ފަރުބަދާގައި
ތި ނަންބަރަށް ފޮނުވިފައިވާ ކޯޑް ޖައްސަވާ

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close