ކޮވިޑް-19

ދީން

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 – 29 ވަނަ ސުވާލު

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 12:00 އެވެ.

މި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ފޮނުވޭނީ ކޮންމެ ދިރާގު/އޫރިދޫ މޯބައިލް ނަންބަރަކުން ސުވާލަކަށް އެއްފަހަރެވެ. ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް ފަހު އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބު ފޮނުވާއިރު ރަނގަޅަށް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ފައިނަލް ޖަވާބު ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

22

ސަރުކާރަށް ދަންކަންޖެހޭ ޓެކްސް ދެއްކިޔަސް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެތަ؟
ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ. ސުވާލުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކީ:
ދައްކަން ޖެހޭނެ
ތި ނަންބަރަށް ފޮނުވިފައިވާ ކޯޑް ޖައްސަވާ

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close