ޙަބަރުރ.އަތޮޅުދީން

ރަޙުމަތް ކޭމްޕްގެ ޙަރަކާތްތައް ރ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ރ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މިކޭމްޕަކީ، ދީނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި ބައިބައިވުމާއި ހަސަދަވެރިކަމާއި ރުޅިވެރިކަން ނައްތާލައި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މުސްލިމު ޖަމާޢަތަކަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، މުޅި ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ރޭވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކޭމްޕެކެވެ.

އެގޮތުން ރަށްރަށުގައިހުރި ދީނީ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން ދީނީ ނަސޭހަތާއި ދަރުސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިކޭމްޕްގައި މިފަހަރު މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ އައްޝެއިޚް އަހުމަދު ފަހުމީ ދީދީ އާއި އައްޝެއިޚް އަހުމަދު މަޢުމޫނެވެ.

މާރޗް 11ން 22ށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޭމްޕް، ރ. ދުވާފަރާއި އުނގޫފާރާއި އަލިފުށީގެ އިތުރުން މަޑުއްވަރީގައި ވެސް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ރަށްރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސެމިނަރތަކާއި ވޯކްޝޮޕްތައް މިކޭމްޕްގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ދީނީ ކައުންސިލިން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލިން ދިނުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި ޚާއްސަ ދީނީ ދަރުސްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މަސްދަރު: ޕޮލިސް ލައިފް

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close