ޙަބަރު

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އުނގޫފާރު ސްކޫލް

އުނގޫފާރު ސްކޫލުން 4 ވަޒީފާއަކަށް މީހުން ބޭނުންވެގެން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.  އެވަޒީފާތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

މިސްކޫލްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ.
މަޤާމުރިލީފް ޓީޗަރ
މުއްދަތު3 މަސް
ބޭނުންވާ ޢަދަދު1
މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން/ ސެކްޝަންއުނގޫފާރު ސްކޫލް/ އެކަޑެމިކް

 

ލިބިލައްވާނެ މުސާރާއި އެލަވަންސް:

ތަފްޞީލްމުސާރަސަރވިސް އެލަވަންސް
ސާނަވީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށްވާނަމަ4500.00 ރ. (މަހަކު)1500.00ރ. (މަހަކު)
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމް ފުރިހަމަ ކުރުންކަމަށްވާނަމަ5500.00 ރ. (މަހަކު)1500.00ރ. (މަހަކު)
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 4 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކުރުން ކަމަށްވާނަމަ6090.00 ރ. (މަހަކު)2500.00ރ. (މަހަކު)

 

މަޤާމުގެ ޝަރުޠުތައް:

1-     ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޮނގުން ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 4 ހާސިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

2-     ޖީސީއީ އޭލެވެލް ނިންމާފައިވުން  ނުވަތަ

3-     ޖީސީއީ އޯލެވެލް ނިންމާފައިވުން އަދި ދިވެހި އިސްލާމް އިން ދަށްވެގެން ސީ ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން.

މިވަޒީފާއަށް ކުދިންނެގުމުގައި ނިއު ކަރުކިއުލަމް ވޯރކްޝޮޕް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކު ބައްލަވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81450

 

މަޤާމުޤުރުއާން ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-283062
ބޭނުންވާ އަދަދު:01
މަޤާމުގެ ގިންތި:ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް:ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން:އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ:7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް:2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 • ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.

އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81374

 

 

މަޤާމުކްރިއޭޓިވް އާރޓް ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-292486
ބޭނުންވާ އަދަދު:01
މަޤާމުގެ ގިންތި:ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް:ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން:އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ:7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް:2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 3. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 4. އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81373

 

މަޤާމުފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން ޓީޗަރ
މަޤާމުގެ ނަންބަރު: J-276899
ބޭނުންވާ އަދަދު:01
މަޤާމުގެ ގިންތި:ދާއިމީ
މަޤާމުގެ ރޭންކް:ސީ.އެސް11-15
މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:ސްކޫލް ޓީޗަރސް
ސެކްޝަން:އެކަޑެމިކް
މަޤާމް އޮތް އޮފީސް:އުނގޫފާރު ސްކޫލް
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ތަން:އުނގޫފާރު ސްކޫލް / ރ.އުނގޫފާރު
މުސާރަ:7070.00 ރުފިޔާ އާއި 10640.00 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދު
ސަރވިސް އެލެވަންސް:2500.00 ރުފިޔާ

 

އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް:

 1. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް.
 2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
 3. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ.
 4. އެޑިއުކޭޝަން ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/81372

 

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close