ޙަބަރުރ.އަތޮޅުވިޔަފާރި

“މަކިޔަވާނީރަށުގައި” – އުނގޫފާރުގައި 13 ދާއިރާ އަކުން 26 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލް

 

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން އުނގޫފާރުގައި އިތުރު ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށްނިންމައި އެކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

“މަކިޔަވާނީރަށުގައި” މި ޝިޔާރުގެ ދަށުން މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލޫގެ އުނގޫފާރު އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި މިފަހަރު މިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ތަފާތު 13 ދާއިރާއަކުން 26 ކޯހެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

#ކޯސްލެވެލް
1ބިސްނަސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްސެޓްފިކެޓް 3

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

2ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓްއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

3ލީޑަޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

4ސްޓްރެޓެޖިކް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖްމަންޓްއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

5ބިޒްނަސް އެންޑް މާކެޓިންސެޓްފިކެޓް 3
6އެކައުންޓިންސެޓްފިކެޓް 3
7ފައިނެންސްސެޓްފިކެޓް 3
8އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

9ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓްސެޓްފިކެޓް 3

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

10ޓްރެވެލް އެންޑް ޓްއަރިޒަމް މެނޭޖްމަންޓްއެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޑިޕްލޮމާ

11އިސްލާމިކް ބޭންކިން އެންޑް ފައިނެންސްޑިޕްލޮމާ
12ބިޒްނަސް އެންޑް އެކައުންޓިންސެޓްފިކެޓް 3
13މާކެޓިންސެޓްފިކެޓް 3

މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މެމްގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ތާހާ ހުސައިން 9999354 އެވެ.

މިއީ ރަށުގައި ތިބެގެން ނުވަތަ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close