ލޫނާ

  • މަންމަ

    “މަންމަ” ، މި ލަފުޒަކީ، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ފުން އަސަރުތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތު އިޙްޞާސް ތަކެއް ކުރުވާނޭ ލަފުޒެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ.…

    އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް »
Close