ރޯޒީ ޝަރީފް

ރޯޒީ އަކީ ތަފާތު އެކި އޮންލައިން ނޫސްތަކަށް ލިއުންތައް ލިއުއްވަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ލިއުންތެރިއެކެވެ. ރޯޒީ ފާހަގަ ކޮށްލެވެނީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާއިން ހިއްގައިމު ވާހަކަތަކެއް ކިއުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދެމުންދާ ލިއުންތެރިއެއް ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެޝަން އަދި ބިއުޓީގެ ދާއިރާ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ތަފާތު ލިއުންތައް ލިއުއްވައެވެ. ރޯޒީ އަކީ ބިއުޓީ ތިރަޕީގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހައްދަވާފައިވަ ސެޓިފައިޑް ބިއުޓީ ތިރަޕިސްޓެކެވެ.
Close