ވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އުނގޫފާރު ސީއެމްބިއުލަންސް ޑްރައިވަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން ރ. އުނގޫފާރު ގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ސީ އެމްބިއުލަންސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޑްރައިވަރެއް ހޯދަން އެ މިނިސްޓްރީން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ / ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްއެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ / އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އެއް ހޯދުމަށް އެދި އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މަޤާމަށް އެދި…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ / އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އެއް ހޯދުމަށް އެދި އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި…

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާ ގުޅުމަށް  އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ހިދުމަތާއި ގުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން އިއްޔެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ހުޅުވާލި 3 ވަޒީފާ އަކީ ސީނިއަރ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރ، ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ…

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެކައުންޓް އޮފިސަރ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އެކައުންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްއެދި އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މި މަޤާމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާނީ  17 އޮގަސްޓް 2021…

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ މައިގަނޑު…

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ 2 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ 2 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ…

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތު 04 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތު 04 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި…
Close