ވަޒީފާ

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެއިން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ 5 ހެލްތު ސެންޓަރަށް 9 ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ 5 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އެހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން ރ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ތަކަށް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ތަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އެހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރިލީފް ޓީޗަރ (އުނގޫފާރު ސްކޫލް)

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އެސުކޫލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްއެދި އެސުކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަގުތީ މިވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ…

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރެޓީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މުފައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: 31/IUL)303-AS/303/2020) އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީީފާއަށް އެދި ކުރިމަތި ލުމުގެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 11 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތަކުގައި ވަނީ 5 މަޤާމަކަށް ޖުމުލަ 11 މުވައްޒަފުން…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބުރާންޗް – ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓް

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބުރާންޗަށް ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިމަޤަމާށް ކުރިމަތިލުމުގެ…

ޔޫއާރްއެޗް އަދި ރ.އަތޮޅު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލް އަދި ރ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން މިއަދު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ 62 ނަރުހުންހޯދުމަށެވެ.…

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ ހަތް ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެން

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން، ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން އެއްމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ…

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި – ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު މިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް…
Close