ވަޒީފާ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ މައިގަނޑު…

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ 2 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރގެ 2 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ…

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތު 04 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަނީ

ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ މަސައްކަތު 04 މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެމްޓީސީސީ އުނގޫފާރު ސައިޓަށް ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އުނގޫފާރު މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްސައިޓަށް، ސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު…

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެއިން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ 5 ހެލްތު ސެންޓަރަށް 9 ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ 5 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އެހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން ރ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ތަކަށް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު އަތޮޅުގެ ހެލްތު ސެންޓަރު ތަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އެހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރިލީފް ޓީޗަރ (އުނގޫފާރު ސްކޫލް)

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އެސުކޫލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްއެދި އެސުކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަގުތީ މިވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ…

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރެޓީ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މުފައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެކައުންސިލްގެ ނަންބަރު: 31/IUL)303-AS/303/2020) އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީީފާއަށް އެދި ކުރިމަތި ލުމުގެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 11 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތަކުގައި ވަނީ 5 މަޤާމަކަށް ޖުމުލަ 11 މުވައްޒަފުން…
Close