ވަޒީފާ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ނަރުހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރެޖިސްޓާރޑް ނާރސް/…

ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 4 މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 4 މަޤާމަކަށް 4 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެމަރުކަޒުން ވަނީ…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމިއުނީ ހެލްތު އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 2 މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މަޤާމުގެ މައިގަނޑު…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ ހަމަވާނެ

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ 13:30 އަށް…

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތު މުދިމު/އިމާމު/އިސްއިމާމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތުގެ އިމާމަކު ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މިމަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި އަކީ 07 ޖުލައި 2019 ވާ…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަށް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ވަޒީފާ އަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިވަޒީފާއަށް އެދި…

އުނގޫފާރު އޯ.އާރ.ސީ. ގައި ކިޔަވައިދެއްވާނެ ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ހޯދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އިން އުނގޫފާރުގައި ހިންގާ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ޕާޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި އެ ޔުނިވާސިޓީން…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު, ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ އަދި ޓެކްސް އޮފިސަރ (ޓްރޭނީ)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.   މަޤާމް :ސީނިއަރ ޓެކްސް އޮފިސަރ…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް ސަޕޯޓް ސްޓާފެއް ހޯދަނީ

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދިވެހިރާއްޖެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު `  މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ                   އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                            …
Close