ވަޒީފާ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް 11 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތަކުގައި ވަނީ 5 މަޤާމަކަށް ޖުމުލަ 11 މުވައްޒަފުން…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބުރާންޗް – ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓް

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބުރާންޗަށް ކަސްޓަމާ ސާވިސް އެސިސްޓެންޓެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިމަޤަމާށް ކުރިމަތިލުމުގެ…

ޔޫއާރްއެޗް އަދި ރ.އަތޮޅު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލް އަދި ރ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން މިއަދު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ 62 ނަރުހުންހޯދުމަށެވެ.…

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ ހަތް ދާއިރާއަކަށް ބަހާލައިގެން

މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅަން، ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން އެއްމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނީ…

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި – ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު މިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ނަރުހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރެޖިސްޓާރޑް ނާރސް/…

ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ 4 މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 4 މަޤާމަކަށް 4 މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އެމަރުކަޒުން ވަނީ…

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމިއުނީ ހެލްތު އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 2 މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މަޤާމުގެ މައިގަނޑު…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ ހަމަވާނެ

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ 13:30 އަށް…

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތު މުދިމު/އިމާމު/އިސްއިމާމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތުގެ އިމާމަކު ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ…
Close