ދިރިއުޅުން

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވް

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް މިހާރު ފަށާފައިވާ އެކްޓިވް ސަވޭލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެއްޖެއެވެ.…

ކޮވިޑް-19: ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 688 އަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލާއާފާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު.ކޮމް އިން ގެނެސްދޭ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

ވަރަށް ފުރިހަމަ “ލޮކް ޑައުން” އެއް! ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް!

އަހަންނަކީ 4 ކުދިންނާއި އަންބަކު ގޮވައިގެން މައިންބަފައިންގާތު ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހަކީމެވެ. ދެމަފިރިން މަހުމުސާރައަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާއިން ލިބޭ އާމްދަނީން ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ބައެއް މަސްމަހު…

ރަމްޟާން މަހުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުނު ހެއްޔެވެ؟

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަސް މި އުއްމަތާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް…

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަކުއިޒްގެ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ހަމަވާނެ

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއާނެސް އޮސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް “އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް” ގައި ބައިވެރިވެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލަވަރޯލު އަދި ފިލްމު ކުއްޔަށްދޭ ފިހާރާގައި މަސައްކަތްކުރި ޒުވާނާގެ ވާހަކަ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލޯބިވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލި މީހެއްގެ މަރުއައިގޮތް

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ޒުވާނެއްގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ދަތުރު

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ކޯވިޑް- 19 ނޫން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ނައިބް ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް- 19 ފިޔަވާ އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ޞިއްޙީދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު،…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – މަރުގެ ދެއެތިފަހަރުން ސަލާމަތްވުމުން ތައުބާވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…
Close