ސިއްޙަތު

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލްތައް ނެގެޓިވް

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށް މިހާރު ފަށާފައިވާ އެކްޓިވް ސަވޭލެންސް ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނައްސިވެއްޖެއެވެ.…

ކޮވިޑް-19: ބަލިން ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 688 އަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލާއާފާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު.ކޮމް އިން ގެނެސްދޭ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

ކޯވިޑް- 19 ނޫން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެނޭޖަރުންނާއެކު ނައިބް ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ކޯވިޑް- 19 ފިޔަވާ އެހެން ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތަކާއި ޞިއްޙީދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިސްފަރާތްތަކާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އިސްފަރާތްތަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު،…

ޖީންއެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް ލިބުމުން ޔޫއާރްއެޗް ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް އުފައްދާ ޖީންއެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް ރާއްޖެއަށް ލިބުމުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ…

ދުވާފަރުގެ ސާންޕަލް ނެގި 4 މީހުން ނެގެޓިވް

ރ.ދުވާފަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރި 4 މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މި 4 މީހުންގެ ސާންޕަލް ނަގާފައި ވަނީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.…

މަޑުއްވަރިން ސާންޕަލް ނެގި 2 މީހުންގެ ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް

ރ. މަޑުއްވަރިން ސާންޕަލް ނެގި 2 މީހުންގެ ނަތީޖާ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މަޑުއްވަރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މި 2 މީހުންގެ ސާންޕަލް…

އިނގުރައިދޫ އަދި މާކުރަތުން ޓެސްޓު ކުރި މީހުން ނެގެޓިވް

އިނގުރައިދޫ އަދި މާކުރަތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރި މީހުންގެ ނަތީޖާ ނައްސި (ނެގެޓިވް) ވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ޕަބްލިކް ހެލްތުން އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް  ކަށަވަރުކޮށްދިން ގޮތުގައި އިނގުއިދޫ…

މާލެއިން ނުފުރިފަ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހަކު ފުރަވެރި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަށް

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާއެކު މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުން މާލެ އައިސް މާލޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 28 މީހަކު ފުރަވެރި…

ދުވާފަރުގެ ގެއެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ރ. ދުވާފަރުގެ ގެ އެއް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ރ.ދުވާފަރު، ފެންފިޔާޒުގެއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ގެއަކީ…

ދުވާފަރުން ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ 4 މީހެއްގެ ސާންޕަލް ނަަގައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ 4 މީހެއްގެ ސާންޕަލް ދުވާފަރުން މިއަދު ނަގައިފި ކަމަށް ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ދުވާފަރުން މީގެ…
Close