ދީން

ރަމްޟާން މަހުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުނު ހެއްޔެވެ؟

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަސް މި އުއްމަތާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް…

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަކުއިޒްގެ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ހަމަވާނެ

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއާނެސް އޮސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް “އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް” ގައި ބައިވެރިވެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލަވަރޯލު އަދި ފިލްމު ކުއްޔަށްދޭ ފިހާރާގައި މަސައްކަތްކުރި ޒުވާނާގެ ވާހަކަ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލޯބިވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލި މީހެއްގެ މަރުއައިގޮތް

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ޒުވާނެއްގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލި ދަތުރު

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – މަރުގެ ދެއެތިފަހަރުން ސަލާމަތްވުމުން ތައުބާވި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލަންކާއިން ޅަކުއްޖަކާ ކައިވެނިކުރި ދިވެއްސެއްގެ ވާހަކަ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ތުއްތު ދަރިވަރު މުދައްރިސައް ނަގައިދިން ފިލާވަޅު

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ޖަޕާނުގެ ޒުވާން އަންހެން ދެ ޑޮކްޓަރުންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔާތުލިބުން

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ޗެޓްރޫމުން ލިބުނު ބޭފަވާތެރި ލޯބިވެރިޔާ

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ…
Close