ދީން

ރޯދަ ހަދިޔާ – ވިތުރި

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްއަޅުކަމަކީ ވިތުރީގެ އަޅުކަމެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ވިތުރި ކުރާގޮތަށެވެ. ވިތުރިއަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ވިތުރި…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ތަރާވީޙް ނަމާދު

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްނަމާދަކީ ތަރާވީޙް ނަމާދެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާގޮތަށެވެ. ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކިޔެވުމަށް…

ވިލަރެސް ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު އަނގޮޅިތީމުގައި ފަށަނީ

ރ. އަނގޮޅިތީމު ވިލަރެސް ގޭގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤްުރުއާން ކްލާސް ތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ “ވިލަރެސް ޤުރުއާން މުބާރާތް” މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެއެވެ. އުނގޫފާރު…

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ – މިންވަރަށް އީމާންވުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މާދަމާ (4 ސެޕްޓެމްބަރ 2020) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުކުރު ޚުތުބާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ރާއްޖޭގެ…

ބޮޑުވާވަރަކަށް ދަރިން ދުރުކޮށްލާ، މައިވީއްލިގެން ނުވާނެއެވެ.

މިއާޓިކަލްއަކީ އާދަމް ލަތީފްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ގައި ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްއެވެ. ދަރިފުޅު އުފަންވާ ވަގުތުއްސުރެ މައިންބަފައިން ނިކަން ލޯބިން އެދަރިފުޅު އުރާލާ ގައިގައި ބޮސްދީ ހަދައެވެ. ހަމަ…

މާދަމާގެ ހުކުރު ޚުތުބާ: – ހައްޤު ގޮތުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގެ ފަރާތުން މާދަމާ (28 އޮގަސްޓް 2020) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހުކުރު ޚުތުބާ އާންމު ކޮށްފިއެވެ. މާދަމާ ރާއްޖޭގެ…

ޙައްޖުމަހުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން – ހުކުރު ޚުތުބާ

ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މަތިވެރި ކަމުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފި އެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ…

އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ލަރނިންގ ސެންޓަރއެއް ޤާއިމުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ.އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސްވެރިން، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ.އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.…

ރަމްޟާން މަހުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުނު ހެއްޔެވެ؟

މިއަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާން މަސް މި އުއްމަތާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ގުނަ ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްކޮށްދެމުންނެވެ. މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް…

ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަކުއިޒްގެ ސުވާލު ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ ހަމަވާނެ

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއާނެސް އޮސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު ބާއްވާ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތް “އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް” ގައި ބައިވެރިވެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު…
Close