ދީން

އުނގޫފާރުން 1700 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކައިފި

އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އުނގޫފާރުން 1780 މީހުން ފިތުރުޒަކާތް ދައްކައިފިއެވެ. ފިތުރުޒަކާތުގެ ކަންކަމުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލް ފާތިމަތު ޝިމްލާ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު…

“ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442″ ގެ ނަތިޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމް ދިނުން މިރޭ

ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އާއި ކޮމްބިނޭޝަން ގުރޫޕް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442”ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު…

މަންމައަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތި މީހެއްގެ ނިމުން އައިގޮއިތް

ނޯޓް: މި ވާހަކަ އަކީ އަލް އަޚް އަލީ ރަމީޒުގެ ވީޑިއޯއަކުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އަހަރެންނަށް ޒުވާނެއްގެ ފޯންކޯލެއްއެވެ. އެ ޒުވާނާގެ ފުދުންތެރިކަމާއި ތަކަނަވަސްކަން ހުރި މިންވަރު…

“ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442″ ގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެ

ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އާއި ކޮމްބިނޭޝަން ގުރޫޕް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442”ގެ ކިޔެވުން ނިމިއްޖެއެވެ. މުޅިޖުމުލަ 6 ދަންފަޅިއަކަށް…

“ދުވާފަރު ކައުންސިލް – ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442” އުނގޫފާރުގެ ބައިވެރިން ކިޔަވާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު

ދުވާފަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް- ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442” ގައި އުނގޫފާރު ތަމްސީލުކުރާ އުނގޫފާރުގެ ބައިވެރިން މިއަދު މެންދުރުފަހު ކިޔަވާނެއެވެ. މިދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށޭނީ…

ދުވާފަރު ކައުންސިލް – ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ލައިވް ކުރާނެ

މިރޭ ރ. ދުވާފަރުގައި ފެށޭ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް – ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442” އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ލައިވް ކުރާނެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔަތު…

“ދުވާފަރު ކައުންސިލް- ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442” މިރޭ ފަށަނީ

ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އާއި ކޮމްބިނޭޝަން ގުރޫޕް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ދުވާފަރު ކައުންސިލް – ކޮމްބިނޭޝަން ޤުރްއާން މުބާރާތް 1442” މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ވިތުރި

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްއަޅުކަމަކީ ވިތުރީގެ އަޅުކަމެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ވިތުރި ކުރާގޮތަށެވެ. ވިތުރިއަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ވިތުރި…

ރޯދަ ހަދިޔާ – ތަރާވީޙް ނަމާދު

ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްނަމާދަކީ ތަރާވީޙް ނަމާދެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާގޮތަށެވެ. ތަރާވީޙު ނަމާދުގައި ކިޔެވުމަށް…

ވިލަރެސް ޤްރުއާން މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު އަނގޮޅިތީމުގައި ފަށަނީ

ރ. އަނގޮޅިތީމު ވިލަރެސް ގޭގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤްުރުއާން ކްލާސް ތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ “ވިލަރެސް ޤުރުއާން މުބާރާތް” މިއަދު ހަވީރު ފަށާނެއެވެ. އުނގޫފާރު…
Close