ރ.އަތޮޅު

ދާއިމީކޮށް ދިގުމުއްދަތަށް ފަރުވާ ހޯދާ ބަލިމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިނުގެން ބޭސް ސިޓީ އާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ޔޫއާރުއެޗް އިން ހަމަޖައްސައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް  ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ދާއިމީކޮށް ދިގުމުއްދަތަށް ބޭސް ބޭނުންކުރާ ބަލިމީހުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީޓީ ސްކޭން މެޝިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްްޤީކުރަމުންދާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތައްބޭނުންވާ މެޝިން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފިއެވެ.…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ ގެ ހިދުމަތް ހޮނިހިރު އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިމަހުގެ 19 އިން 26 އަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑަ އެޅުމާއެކު މި ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އުނގޫފާރު…

ސިޓީ އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ގަރާރަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިހުތިސާސްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ގަރާރަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑެންޓަލް އަދި އެކްސްރޭ ރޫމްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑެންޓަލް ޑިޕާރޓްމަންޓަށާއި އެކްސްރޭ ރޫމަށް ޖާގަ އިތުރު ކުރުމަށް ޢިމާރާތަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން…

ރ. ހުޅުދުއްފާރު އާބާދުވިތާ 25 އަހަރު – މަރުހަބާ ހުޅުދުއްފާރު ރައްޔިތުން!

މިއަދަކީ ރ. ހުޅުދުއްފާރު ގައި މީހުން އާބާދުވިތާ 25 އަހަރު ވީދުވަހެވެ. ރ. ހުޅުދުއްފާރަކީ، ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރ. އަތޮޅުގެ ދެރަށްކަމަށްވާ އުނޑޫދޫ އަދި…

ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ. ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރި މިޒިޔާރަތުގައި ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިތުރުން ބ އަތޮޅެ އެހެން…

ރ.ވާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް އިތުރުކުރެވޭ ބައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި

ރ. ވާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްހޯދުމަށް އެމަރުކަޒަށް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ވާދޫ ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް…

ޔޫއާރުއެޗް ގައި އަލަށް ޤާއިމުކުރި އީއެންޓީ ރޫމްގައި އާ ހިދުމަތްތަކާއެކު މިއަދު ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ގާއިމުކުރި އީއެންޓީ ރޫމްގައި އާ ހިދުމަތް ތަކާއެކު މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް…
Close