ރ.އަތޮޅު

ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ފިޔަވާ ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށާއި މާސްކު އެޅުމަށް ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުން ރެންޑަމްކޮށް ނެގި ސާންޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ސާންޕަލް އެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާ ގުޅިގެން ޒަރޫރީ ބޭނުމަކު ފިޔަވާ ބޭރަށް ނިކުމެ ނޫޅުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން…

ރެންޑަމް ސާންޕަލް އެއް ފައްސިވެ އުނގޫފާރު މޮނީޓަރިން އަށް ލަނީ

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާންޕަލް އެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ވަރަށް އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ އުނގޫފާރުން…

އަށް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ހޯދި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް އަށް ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހޯދިކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިންކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން…

ރ.ވާދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި 4 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

ރ.އަތޮޅު ވާދޫން ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ. ވާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުން ވިދާޅުވީ ހޯމް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އިއްޔެ އެރަށުން ސުންކު ނެގި ފަސް…

ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިއުޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑިޕްލަމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެންޓު ފުރިހަމަ ކުރި ދަރިވަރުންގެ…

ރ. ވާދޫ ޓްއާރސްގެ ވެބްސައިޓް ހިތްގައިމު!

މާލޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ (ރ) ވާދޫ ޕްރޮމޯޓުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ “ވާދޫ ޓްއާރސް”ގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. އެ ގުރޫޕުގެ ފައުންޑަރ ޒިދާން މުޙައްމަދު (ލިޔާ ކުއްޖާ) ޑެވެލޮޕްކުރި…

އެމްޓީސީސީ އިން އުނގޫފާރު އަދި މަޑުއްވަރީގައި ފެރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ މުވަައްޒަފުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ. ގެ ޓްރާންސްޕޯޓް ސާވިސަސް ޑިވިޜަންގެ ރ އަތޮޅު އަތޮޅު ފެރީތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ހީވާގި، މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދިވެހި…

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކައި ހަވާލުކޮށްފި

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތް ބިޑް ޢުޞޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން…

އަނގޮޅިތީމުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ހިނަވާގެއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ރ. އަނގޮޅިތީމު ރަށްޔިތުންނަށް ހިނަވާގެއެއް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިހިނަވާގެއަކީ ރ. އަނގޮޅިތީމު މީނާޒު އަލީ އިބްރާހީމް އާއި އޭނާގެ އަނބިކަބަލުން ރ. އަގޮނޅިތީމު ޖިޒާގެ ޠާހިރާ ރަޝީދުގެ…

ޔޫއާރުއެޗް ގެ ސީޓީ އަދި މެމޯގްރަފީރޫމްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީޓީ އަދި މެމޯގްރަފީރޫމްގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.…
Close