ވިޔަފާރި

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ހިންގުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކައި ހަވާލުކޮށްފި

އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތް ބިޑް ޢުޞޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލުމުން އެކަމަށް ކުރިމަތިލީފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން…

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރަށް

އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލް ކުރުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އަދި  ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ވަމުން އަންނަ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ރ.އުނގޫފާރު އައިރިސް ޕްލަސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އައިރިޝް…

އެޓޯލް ކިއުޓް ފެރީގެ ހާއްސަ ދަތުރުތަކެއް – ބ އަތޮޅުން އުނގޫފާރުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ އެޓޯލް ކިއުޓްއިން ހާއްސަ ފެރީދަތުތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިދަތުރު ތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބ އަތޮޅުން މީހުންގޮވައިގެން އައިސް އުނގޫފާރަށް މަޑުކުރުމަށްފަހު އުނގޫފާރުން…

ކާށިދޫ އަދި ގާފަރުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް “ވެލާ އެކްސްޕްރެސް” ގެ 3 ވަނަ ދަތުރު – 29 އޮގަސްޓް ގައި

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ކާށިދޫ އަދި ގާފަރު މީހުން ގޮވައިގެން ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް “ވެލާ އެކްސްޕްރެސް” އިން ބުނެފިއެވެ.…

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ހާއްޞާ ހޮޓްލައިނެއް ޤާއިމް ކޮށްފި

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ފަންނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙާއްޞަ ހޮޓްލައިނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން ޤާއިމްކޮށްފިއެެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް, މެރިން ރިސޯސަސް…

ރ. އިފުރު ވިއްކާލުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ކޯސްޓްލައިން ގުރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ރ.އިފުރު ވިއްކާލުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓު މެނޭޖްމެންޓް ޕާޓުނަރ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ (ޓީއެސްއެމްއައިސީ) އިން…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެގައި ސޮއިކޮށްފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެގައި އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު އުނގޫފާރު…

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމާއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)…

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިކަމަށް…

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފާ ވިޔަފާރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމާށާއި ވަގުތުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެކަމުގެ ހުރިހައި…
Close