ވިޔަފާރި

ރ. އިފުރު ވިއްކާލުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ކޯސްޓްލައިން ގުރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ރ.އިފުރު ވިއްކާލުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިސޯޓު މެނޭޖްމެންޓް ޕާޓުނަރ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ (ޓީއެސްއެމްއައިސީ) އިން…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެގައި ސޮއިކޮށްފި

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެގައި އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އާއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން އޮތީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު އުނގޫފާރު…

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރަހުނަކާ ނުލައި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދެނީ

އެއްވެސް ރަހުނަކާ ނުލައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރުމާއި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދޫކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)…

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮފިހާރަ އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން މިކަމަށް…

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފާ ވިޔަފާރި ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމާށާއި ވަގުތުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެކަމުގެ ހުރިހައި…

އުނގޫފާރު ވިޔަފާރި ބިންތަކުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން ބާއްވައިފި

އުނގޫފާރުގެ ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔާ ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ގައި ބިޑްގަތް ފަރާތްތަކާއެކު ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މި މީޓިން ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު…

އުނގޫފާރުން ވިޔަފާރި ބިން ހޯދުމަށް އެދި 112 ބިޑު ގަނެފި

އުނގޫފާރުގެ ވިޔަފާރި ސަރަހައްދުން ބިން ކުއްޔާ ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވެއްޖެއެވެ.  ބިޑު ފޮތް ވިއްކުމުގެ ސުންގަޑި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަމަވި އިރު 18…

1 އަހަރު ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އެއް މަހު މުސާރަ ޖަމާކޮށްގެން ބީއެމްއެލްގެ ލުއި ލޯނު މިހާރު ލިބޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރާ ލުއި ލޯނުތައް ނެގުން އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް، ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިންގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް މިއަދުު ފަށައިފި އެވެ. ޕާސަނަލް ފައިނޭންސިން ކެމްޕޭން…

2019 ގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ

2019 ގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި 28 ޖަނަވަރީ 2020 އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވާނެއެވެ.  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ޖީ.އެސް.ޓީއަށް…

ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓް ތަކާއެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރު ގައި ބާއްވަނީ

ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ރ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއެކު ބާއްވާ ބޮޑު ބައްދަލުވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރު ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އިންތިޒާމު…
Close