ރިޕޯޓް

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް މެކުހަށް

އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކުލަބުން އެކުލަބުން ކުރަމުން އައި އިޖްތިމާއީ މަސައްކަތްތަށް ނިންމާލުމަށްފަހު އެކުލަބުން ރާވާ އިންތިޒާމް ކުރާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަށް މެކުހަށް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އެކުލަބުގެ…

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް – ފަސްބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށް

މިއަދަކީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އުފާވެރި އަހަރީ ދުވަހެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ހަޔާތުން ވޭތުވެގެން މިދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އެހޮސްޕިޓަލްގެ ހަޔާތުން ވޭތުވެގެންދާ އުފާވެރި އަދި ކުރިއަށް އެތަކެއް…

ކުޑަކުދިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާނަމަ ބެލެނިވެރިން އެކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ

ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު މުޖުތަމައުގައި މިއަދު ކުށްކުރުން އިތުރުވާ އެއް ވަސީލަތަކީ އިންޓަނެޓެވެ. އިންޓަނެޓުން ފައިދާތަކެއް ވީނަމަވެސް، ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ވަނީ ގިރާކުރަން…

ދެ މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އަރައިގެން ސައިކަލު ދުއްވުން ނުރައްކާތެރިކަމެއް

ޒަމާނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް އިންސާނުން ލޯބި ޖެހި އޭގެ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މިދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ…

ވާދޫ ޓުއާރސްއިން ގެނެސްދެނީ: “ކާކުހެ ނާންނާނީ ނަލަނަލަ ވާދޫ މީ!”

ރ. ވާދޫ: ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ…

މުޞީބާތުގެ މި ވަގުތުގައި މި ކުދިންގެ މަތިން ހަނދާންނައްތާ ނުލާތި

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އައިސް ބައްދަލު ކުރި އިރު މުޅި ދުނިޔެ މި ވަނީ ހީވެސް ނުކުރާހާ ބޮޑު މުޞީބާތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ސީނު ކަރައިން…

ފުރާނަ އަށްވުރެ އެހެންކަންކަން މުހިއްމުވާ ބަޔަކަށް ރައްކާތެރިކަން ގަދަކަމުން ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ.

ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން މިއަދު ފެންނަނީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލާއާފާތުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކެނޑި ނޭޅި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެވެ. އިވެމުންދަނީ މިކަމުން ސަލާމަތް…

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ރަށްގިރުން: ފައިނު ބާކުލީގެ ޤަލަމުން

ރަށް ގިރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާކަމެއް ނޫނެވެ. އެއް ތުނޑި ވޮޑެންޏާ އަނެއް ތުނޑި ގިރުން އެއީ ޖަޒީރާ ވަންތަ ސިފައެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. އިރުވައި މޫސުމުގަ ހަޅަ…

އެއްމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޅ އަތޮޅު ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ރަނަރަޕް ނ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި އުނގޫފާރު ގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ތިން ވަނަ…

ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާގެ ބާބު އަލުން ލިޔަންޖެހިފައި! ބުޅަލުގެ ހައްޤު އަހަރެމެންގެ ހައްޤައްވުރެ ބޮޑީހެއްޔެވެ؟

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމާއެކު އައިސްފައިވާ ބައެއް ޚިޔާލާތު ތަކާއި މެދު އަދުވިސްނާން ނުވޭހެއްޔެވެ. ޝަރީޢަތުގެ ތަރާދުން އެއްކިބާވެފައިވާ ހައްޤުތަކާއި ޒިންމާގެވާހަކައިން ރާއްޖޭގެ މުޅިޖައްވު ކިލަނބުވެ ހައްޤުތަކާއި…
Close