ގޯލްޑެން ޖުބުލީ

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށި ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން މިލްކުކޮށްފި

8 ވަނަ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް މިމުބާރާތުގެ ތަށި ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން މިލްކުކޮށްފިއެވެ. މިކާމިޔާބީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – ފައިނަލްގައި ސްރީލަންކާގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ކުޅެވޭނެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި މިރޭ ބައްދަލުކުރާނީ މިމުބާރާތުގެ ވޭތުވެ ދިޔަ ދެއަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު ދުވާފަރު ޓީމު ފައިނަލަށް

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެންމެން ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު ދުވާފަރު ޓީމު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ޓީމު ފައިނަލްގެ…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – 3 މޮޅާ އެކު ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ފައިނަލަށް

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އްިޔެ ހަވީރު ކުޅުނުމެޗު ގައި ހެދޭކުރި ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ކުޅުނު ހުރިހައި މެޗެއް ހޭހަން…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – ހެދޭކުރި ބަލިކޮށް ދުވާފަރު ޓީމް ފައިނަލްގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނުމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދުވާފަރު ޓީމުން ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ އަށް ކުރާ އުންމީދު އާކޮށްފިއެވެ. ދުވާފަރު ޓީމުން މިމެޗު…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – މަންހަޖު ބަލިކޮށް ހޭހަން ފައިނަލަށް

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނުމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް ފައިނަލްގެ އެއްޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ހޭހަން ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް މިހޯދީ އުނގޫފާރު…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – ހެދޭކުރި ބަލިކޮށް މަންހަޖު ފެށުން ރަގަނޅު ކޮށްފި

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރޭގެ މެޗުގައި ހެދޭކުރި ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި މަންހަޖު ފެށުން ރަގަނޅު ކޮށްފިއެވެ. މަންހަޖު މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޒުވާން…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބިލީ ވޮލީ މުބާރާތް – ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ހޭހަން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަ ކަމާއެކު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހޭހަން ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ހޭހަން މިމެޗު ކާމިޔާބުކުރީ…

ސައިފް ގޯލްޑެން ޖުބުލީ ވޮލީ މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ލައިވް ކުރާނެ

މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހުރިހައި މެޗެއްވެސް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް ގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާނެއެވެ. އަންހެން…

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިފަހަރު 4 ޓީމު

އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއްސައިފްއަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން 27 ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ …
Close