ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440
29 ރަމަޟާން 1440
29
ވަނަ ސުވާލު
އެންމެފަހުގެ ނަބިއްޔާ އަދި ރަސޫލާއަކީ ކޮބާ؟
ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ތިޔަ ފަރާތުގެ ދިރާގު ނުވަތަ އޫރިދޫ މޯބައިލް ފޯން ނަމްބަރު ޖައްސަވާ!
ޖެއްސެވި މޯބައިލް ނަމްބަރ އަށް 4 އަދަދުގެ ކޯޑެއް ވަނީ ފޮނުވިފައި. އެ ކޯޑު ޖައްސަވާ!