ހޯމަ, ޖުލައި 24, 2017

ޙަބަރު

ރިޕޯޓް

ރ.އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ވައިބާ ގުރޫޕް "ބެސްޓް ފެމިލީ" އިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ނިންމާލި މީ 2 ވަނަ އަހަރެވެ....

އެއީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން އުނގޫފާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ވިއްސާރަ ވެއްޖެ ނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑު ވެ ޗަކަ ހެދި އެވާގޮތެއް މަގުތަކަށް އޭރު އޮތީވެފައެވެ. އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ޢީދު...

ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ 20 ވަނަ އިންޓަރ ހައުސް ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ސާނަވީ ގްރޭޑް ތަކުގެ ކުދިން ބައިވެރިވާ އަދި އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ 4 ހައުސް ވާދަ ކުރާ...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

4,012FansLike
21FollowersFollow
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެގެންކަން ވަރަށް ގިނަބަޔަކަށް އަދިވެސް އޮތީ ސާފުނުވެއެވެ. މިކަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށާއި އެޓީމުތަކުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަނޅަށް އެނގިފައި...

ދީން

✔ އުފާއިން ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ތިރީގައި މި ވަނީއެވެ. 1 - ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރޯދަ ފަރުޟުކުރެއްވުނުކަން އަންގަވައި ވަހީކުރެއްވި އާޔަތަކީ ✔ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 183...

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ހުސްވި ރަމަޟާން މަހު "އުނގޫފާރު.ކޮމް" މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮންލައިން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ 00:00 އަށް...

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ހުސްވި ރަމަޟާން މަހު "އުނގޫފާރު.ކޮމް" މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮންލައިން ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑި މިރޭ 00:00 އަށް...

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް...

އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1438 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ސުވާލެއް ހުށައެޅޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކުއިޒެކެވެ. މި ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ވެސް...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސައިފް އާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ޓެސްޓް...