ހޮނިހިރު, ޖޫން 25, 2016

ރިޕޯޓް

އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން ހިތުގައި އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތި ގަބޫލުކުރާ ހަގީގަތަކީ މިބިންމަތީގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ފެށިގެން އައިސްފައި ވަނީ އާދާމް عليه السلام އާއި ހައްވާ عليه السلام ފަރާތުންނެވެ. މިވާހަކަތައް އާލަމްތައް...

ފަލަސްތީނުގެ ބިންތައް ގަދަ ބާރުން ފޭރިގައިންފައިވާ ޒައިނިސްޓު އިޒްރޭލުން ދަނީ ހައްގަކާ ނުލާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުނާ ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތަކެއް ޖަރީމާއެއް ހިންގަމުންނެވެ. މާތްވެގެންވާ އަޤުސާގެ ބިންމަތީގައި ފަލަސްތީނުގެ ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި އެމީހުންގެ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

1,318FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

މިސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާ ކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުމަކުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 1000 ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު...

މިސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާ ކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުމަކުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 1000 ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު...

މިސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާ ކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުމަކުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 1000 ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު...

އިސްލާމް ދީނަކީ އާލްމްތަކަށް ރަޙުމަތެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހެއްދެވި މާތްﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ 7 އުޑު މަތިން ބާއްވާލެއްވި އެންމެ ފުރިހަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމެވެ. އިސްލާމް ދީނަކީ ހުރިހާ...

މިސުވާލުތަކުގެ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދިމާކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާ ކުރާ ފަރާތް ތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުމަކުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 1000 ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމު...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ބަދިގެތެރެ ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމުން ބަރުދަން ލުއިވުމަށް އެހީވެދޭކަމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާފިއެވެ. މި ދިރާސާއިން ދެއްކި ގޮތުގައި އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތި އެތައް މިތަނަށް އެއްޗެހިތައް އުކާލާފައިވާ ބަދިގެ ފަދަ...