ޙަބަރު
  3 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޤާރީ ކޯސް ލެވްލް 1 އަދި 2 ގެ ދަސްވެނިމުން ބާއްވައިފި

  ފުނޫނުލް ޤުރްއާނާއި ޖަމިއްޔަތުއް ސައިފު އަދި އުނގޫފާރު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 އަދި…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބ.އަންހެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ބ.އަންހެންފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ފުލުހުންނާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމު ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ

  ރ.އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފުރަތަމަ ކުރި އިއުލާނު ބާތިލުކޮށް އަލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްއެދި އެ ސްކޫލުން…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ޖަނަރޭޓަރެއް ގަތުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީންގެއަށް 500 ކިލޯވޮޓް ވޯލްވޯ ނުވަތަ 500 ކިލޯ ވޮޓްގެ ޔޫކޭ ކަމިންސް…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

  އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

  އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ހިންގާ ވަޑާން ކުލާހަށް ރިލީފް ޓީޗަރ (ވަޑާން ކްލާސް…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  މުރަވަންދޫގައި ހުޅުވާ “ޖޯލި” ރިސޯޓުގެ “ރެކްރޫޓްމެންޓް ޑޭ” ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

  މުރަވަންދޫގައި ތަރައްޤީކޮށް ނިމެމުންދާ “ޖޯލި” ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ރެކްރޫޓްމެންޓް ޑޭ” ފެށިގެން…
  ރ.އަތޮޅު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ޒޯންގެ ތަށި ރ.އަތޮޅުގެ ފަސްގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމަށް މީދޫއެސްސީ އާ އެކު މުޅި ރ.އަތޮޅު

  މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2018 އަތޮޅު މުބާރާތް ނިމި ޓީމުތައް ހިންދެމިލާ އިރު ދެން ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒަރަކީ މުބާރާތުގައި…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ކުރާ ވިޔަފާރިއަށް މިއަދުންފެށިގެން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ކުރާވިޔަފާރިއަށް މިއަދުންފެށިގެން ޑިސްކައުންޓް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މިވަގުތު ޑިސްކައުންޓް ދޭންފަށާފައިވަނީ އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close