ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ކަރަންޓް ބިލްތައް ނުދައްކާ ތަންތަނުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

    އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ހޯދާފައިވާ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތަށް ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާ…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްރައިވެޓް ރޫމް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

  ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރެވޭ 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހިމެނޭ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަނީ

    މިބައްދަލުވުމަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ތަކުގެ…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ތަރުޖާނެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ތަރުޖަމާނަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިފާ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.   އިޢުލާން…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ބަނދަރުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

  އުނގޫފާރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކަރަންޓް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. މިސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  މައިޒާނެއް ތަރައްޤީކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  ތަފާތު އެކިބޭނުންތަކުގައި އުނގޫފާރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމަށް އުނގޫފާރުގައި މައިޒާނެއް ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ދެވަނަ…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ކުނިކޮށީގައި ފާހާނާއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާނުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ކުނިކޮށީގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ފާހާނާއެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 5 ފެބްރުއަރި 2018 ގައި ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ސަހަރާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ކަރަންޓް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

  އުނގޫފާރުގައި މީހުން ވަޅުލަން ބޭނުންކުރަމުންދާ ސަހަރާގައި ކަރަންޓް ބޭނުންކުރުމަށް ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

  އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް  ރިލީފް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ތިރީގައިމިވަނީ އުނގޫފާރު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެވެ.   ނަންބަރު: 02GS210/IUL/2018/…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ވިއްކަމުންއައި ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮ ކޮށްފި

  އުނޣޫއުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ވިއްކަމުންއައި ލަކުޑީގެ ބާވަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އަގުހެޔޮ ކޮށްފިއެވެ. މި ބަދަލުގެނެސްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 28…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   ރިޕޯޓް
   8 ޖުލައި 2017

   ބެސްޓް ފެމިލީ ވައިބާ ގުރޫޕުން ރަމަޟާން މަހު ހިންގި ދީނީ ކުއިޒް، ނަމޫނާ ޢާއިލާއެއް!

   ރ.އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ވައިބާ ގުރޫޕް “ބެސްޓް ފެމިލީ” އިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ނިންމާލި…
   ރިޕޯޓް
   28 ޖޫން 2017

   އުނގޫފާރުގެ މަގުތަކުގައި ޗަކަ ހެދުން – ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!

   އެއީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން އުނގޫފާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ވިއްސާރަ ވެއްޖެ ނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑު ވެ ޗަކަ ހެދި އެވާގޮތެއް މަގުތަކަށް އޭރު އޮތީވެފައެވެ.…
   Close