ބުދަ, މާރޗް 29, 2017

ޙަބަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ރ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އުނގޫފާރު އެފްސީން ނައިފަރު އެފްސީ އާދެކޮޅަށް މިއަދު ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗު...

ރިޕޯޓް

ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްމެނަށް ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކީ އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރެއް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރި ހަބަރެވެ. އެތައްބަޔަކު އުފަލުން އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ކޮފީމޭޒުތަކުގައެވެ. ޖޯލިފަތިތަކުގައެވެ. އޮފީސްތަކުގަޔާއި މަދަރުސާ...

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

ކުޅިވަރު

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ރ އަތޮޅު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އުނގޫފާރު އެފްސީން ނައިފަރު އެފްސީ އާދެކޮޅަށް މިއަދު ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗު...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

2,962FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

މަރާމާތަށް ބަންދުކުރި ތަޤްވާ މިސްކިތް އަލުން ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު މިސްކިތް ބޭނުން ކުރަންފެށީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދުން ފެށިގެންނެވެ. ތަޤްވާ މިސްކިތް މަރާމާތައް ބަންދުކުރީ 11 މާރިޗް 2017...

ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސައިފް އާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން މިރޭ...

ރަހުމުކުޑަކޮށް އަވަހާރަ ކޮށްލާފައިވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ރ އުނގޫފާރު ގުލްފާމްގޭ އަލްމަރުހޫމް ޑރ. އަފްރާޝިމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމީ...

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި އިނާމުދިނުން އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ. މާރިޗް 2 ން 4 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމަށް ކްލަބް...

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް އިއުލާންކުރި ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވެއްޖެއެވެ. ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހަމަވިއިރު ގިނައަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން މިމުބާރާތުގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްމެނަށް ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކީ އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރެއް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރި ހަބަރެވެ. އެތައްބަޔަކު އުފަލުން އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ކޮފީމޭޒުތަކުގައެވެ. ޖޯލިފަތިތަކުގައެވެ. އޮފީސްތަކުގަޔާއި މަދަރުސާ...