އާދިއްތަ, ފެބްރުއަރީ 14, 2016

ޙަބަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑެޕީއުޓީ މިނިސްޓަރުން މިއަދ ހަވީރު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ވަޑައިގެންނެވި ދެބޭފުޅުންނަކީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ނާއިފް ޝައުކަތުއާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާހު އިސްމާއީލްއެވެ. އަދި މީގެ...

ރިޕޯޓް

ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ 5 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފަށާއިރު ޓީމްތަކުން އަންނަނީ މުބާރާތަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޓީމްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި...

މިއީ 2009 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް ގައި ޝާއިރުކުރި ލިޔުމެކެވެ. އިންސާނުންދުނިޔޭގައި އުޅެންފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން އިލްމު ތަފާތު  އެކި ސިފަސިފައިގައި އުގެނިގެންގޮސްފައި ވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އަޅުނގަޑުމެންގެ މިލޮބުވެތި ފަސްގަނޑު، އާދެ...

ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލްގެ ޓީމު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗު...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

596FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓުސަލް ދަނޑު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިދަނޑު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޯތީގެ އިރުދެކުނު ކަނުގައެވެ. މިއަދު...

ދީން

އަލީ މާހިރު އިންސާނާގެ އެތެރެފުށުގެ ސާފުޠާހިރުކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އަޤީދާ ޞައްޙަކޮށް އިސްލާމްދީނުގެ ތެދުމަގު ޚިޔާރު ކުރުމަށްފަހު މުސްލިމުން ސާފުޠާހިރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޠުރަތުގެ ސާފުކަމުގެ ތެރެއިންވާ ކަންތައްތައް ވެއެވެ. މިގޮތުން ސަލާމްލެއްވި...

ލިޔުނީ އަލީ މާހިރު އިންސާނެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ސާފުތާހިރުކަމަކީ ވަރަށް މުޙިންމު ކަމެކެވެ. މާތްﷲ އިންސާނުން އުޅުމަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތް ކަމަށްވާ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ސާފުތާހިރުކަމަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސިފައާއި އިދިކޮޅު ކަންތައްތައް މަނާކުރައްވައި...

އިސްލާމީ ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެތެރޭގެ ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަލިކަށިވެ ވީރާނާވެގެން ދިއުމެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ...

ދިއިސްލާމް ވެބްސައިޓުން ނަގާފައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ކަމެކެވެ. ގިނަ ކަންކަމާއި އެއްޗެހި އެނގި ދުނިޔެ ދަސްވެއެވެ. އެކި ތަންތަނުގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ފެނި އިތުރު ތަޖުރިބާތަށް ކުރެވޭކަމެކެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި ދަތުރުވެރިންނަށް...

އަލް އަޒުހަރު މިސްކިތް އުފެދުނީ މީލާދީން 971 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މީލާދީން 975 ވަނަ އަަހަރު ފާތިމީ ޙިލާފަތުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލް ޙަސަން އަލް...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މިއަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޒުވާނުން އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އެބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ރީތިކަމެވެ. މިގޮތުން ހަށިގަނޑު ރީތިކޮން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރައް އާއްމު...