ޙަބަރު
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދެނީ – އުނގޫފާރުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އުފާވެެރި ހަބަރެއް!

  ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ ހިސާބަށް ހިލޭ ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފިއެވެ. ފިނޭންސް…
  ރިޕޯޓް
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ޖުމްހުރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު: ވިރާޘީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރިއްޔަތަކަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު

  މިއަދަކީ ތާރީހީ ފަތްފުއްތަކުން ފެންނަން އޮތް އެންމެ އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ވިރާޘިއްޔަ ރަސްކަން ފުރޮޅި ޖުމްހުރިޔަތަކަށް ބަދަލުވެ، ޖުމްހުރީ…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ގޯތިންބޭރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނެގުމަށް އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލުން އަންގައިިފި

  އުނގޫފާރުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިގޮތަށް އަންގާފައިމިވަނީ މިކަން…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއްޓީވީތައް ހަލާކުވެ ހިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ޓީވީތައް ހަލާކުވެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެހޮސްޕިޓަލަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރާ ފޮއްދުއާ ދޭތެރެއަށް ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

  ނޫނު އަތޮޅު ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުުރު ކުރަމުން ދިޔަ ލޯންޗެއް ރ.އުނގޫފާރާއި ނ.ފޮއްދުއާ ދެމެދަށް ބަންޑުން ޖަހާލައިފިއެވެ.…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި

  އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް 3 ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނު ބާތިލު ކޮށްފި

  ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް 3 ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކުރި އިއުލާނު މިއަދު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ. މި 3 ބިން ބާތިލުކުރި…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  “މަކިޔަވާނީރަށުގައި” – އުނގޫފާރުގައި 13 ދާއިރާ އަކުން 26 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

    މެމް ބިޒްނަސް ސްކޫލުން އުނގޫފާރުގައި އިތުރު ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށްނިންމައި އެކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. “މަކިޔަވާނީރަށުގައި” މި ޝިޔާރުގެ…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  އަވަސް ޚިދުމަތަކާއެކު ކަނޑު އަޑީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހެޔޮ އަގުގައި- ރާއްޖެ ޑައިވާސް

  ކަނޑުއަޑީގެ މަސައްކަތްތަކޭ ބުނުމުން، އެއީ ކޮން މަސައްކަތްތަކެއްކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގި ދާނެއެވެ. ކަނޑު އަޑީގައި ހުންނާނީ ކޮން މަސައްކަތެއްބާއޭ…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

  އަނިޔާވެރިކޮށް ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ރ.އުނގޫފާރު ގުލްފާމުގޭ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން…
   ރިޕޯޓް
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނާލިރާ ޔައުޤޫބް

   މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރެއްގެ މަޤާމު ހޯދި ނަލިރާ ޔައުޤޫބްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެމައްޗަށް ބަލާލާއި އުނގޫފާރު ސްކޫލުން…
   ރިޕޯޓް
   4 އޮކްޓޯބަރ 2018

   ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރްހީންއަށް އެހީއެއްވެދެއްވާ

   މަތީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަ މައުސޫމް ލޯބި ލޯބި ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. ދެ ލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމެފިރިން މިއަދު އެވަނީ އެ…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   Close