ޙަބަރު
  2 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 11 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 10 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 9 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ފެރީޓާމިނަލް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި

  އުނގޫފާރުގެ ފެރީޓާމިނަލް އިމާރާތްކޮށް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި ކައުންސިލުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 8 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރއިން ބާއްވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  ކްލަބު ޔޫތު ސްޓަރއިން ކޮންމެ ރޯދަމަހަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރު ވުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 7 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ބަދަލުތަކަކާއެކު “އުފާ މަސްރޭސް 1439” ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި ފަށަނީ

  އުފާ މަސްރޭސް 1439 އަންނަ ފިތުރު އީދު ބަންދުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އުފާއިން ނިންމީ މަސްރޭސް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 6 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 – 5 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1439 ގެ މިއަދުގެ ސުވާލަށް މަރުހަބާ. މި ކުއިޒަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close