ޙަބަރު
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އިންނަމާދޫ އެފްސީ އަތުން މޮޅުވެ އުނގޫފާރު އެފްސީން ފައިނަލްގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި

  މީދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅުބުރުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނުމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އުނގޫފާރު އެފްސީން މުބާރާތުގެ…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މިއަދުގެ މެޗަށް ބޭނުންވަނީ ސަޕޯޓަރުން – ކޯޗު އިޤްބާލް

  މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު އިންނަމާދޫ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ޓީމަށް އެންމެ ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މިއަދުގެ މެޗުވެސް ލައިވް ކުރާނެ

  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު އެފްސީ އަދި އިންނަމާދޫ އެފްސީ ބައްދަލުކުރާމެޗު…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލަށް ދެޓީމުވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު

  މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ގެ ރ. އަތޮޅު ބުރުގައި މިއަދު މީދޫ އާއި އަލިފުށި ބައްދަލުކުރާ ފޯރި ގަދަ މެޗަށް…
  ޙަބަރު
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ތަފާތު ބޮޑުކޮށް އިންނަމާދޫ ބަލިކޮށް އަލިފުށި ފެށުން ރަނގަޅު ކޮށްފި

  މިނިވަންޗެމްޕިއަންޝިޕް 2018 ރ އަތޮޅު ބުރުގެ ދެވަނަ މެޗު ބޮޑު ތަފާތަކުން އަލިފުށި ިކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މީދޫ…
  ރިޕޯޓް
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

  އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ރަޙުމަތް ކޭމްޕްގެ ޙަރަކާތްތައް ރ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި

  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ރަޙްމަތް ކޭމްޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ރ.އަތޮޅުގައި ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި…
  ހާއްސަ ލިޔުން
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ވިލްދާނުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބަލަނީ

  ކ އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ވަޒީވާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ…
  ކުޅިވަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ޗެންޕިއަން އުނގޫފާރު އެފްސީ ބަލިކޮށް މީދޫން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 2018 ރ.އަތޮޅު ބުރުގައި ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު މިދިޔަ އަހަރުގެ  ޗެންޕިއަން އުނގޫފާރު އެފްސީ ބަލިކޮށް…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   ރިޕޯޓް
   8 ޖުލައި 2017

   ބެސްޓް ފެމިލީ ވައިބާ ގުރޫޕުން ރަމަޟާން މަހު ހިންގި ދީނީ ކުއިޒް، ނަމޫނާ ޢާއިލާއެއް!

   ރ.އުނގޫފާރު ދިލްބަހާރުގޭ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ވައިބާ ގުރޫޕް “ބެސްޓް ފެމިލީ” އިން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތެއް ނިންމާލި…
   ރިޕޯޓް
   28 ޖޫން 2017

   އުނގޫފާރުގެ މަގުތަކުގައި ޗަކަ ހެދުން – ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!

   އެއީ ވިއްސާރަ ދުވަހެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން އުނގޫފާރަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ވިއްސާރަ ވެއްޖެ ނަމަ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑު ވެ ޗަކަ ހެދި އެވާގޮތެއް މަގުތަކަށް އޭރު އޮތީވެފައެވެ.…
   Close