ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ބީއެމްއެލް އަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފިއެވެ.…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  އީތަންގެ ފަރުވާއަށް އެހީ ހޯދުމަށް މާދަން ފަންޑް ރެއިސިން ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

  އުފަންވާއިރު ތުންފަތާއި ތަލީގެ މަސްތައް ރަނގަޅަށް އުފެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެފައިވާ  އީތަން މުޙައްމަދު އިޝާންގެ ފަރުވާއަށް…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  މޫސުން ރަނގަޅުވެ ރ އަތޮޅު ފެރީ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި

  މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ ރ އަތޮޅު އަތޮޅުފެރީގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފެރީ ދަތުރުތައް މިއަދު މިފެށީ ފާއިތުވި…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަމީތުގެ ގޮނޑި ސަލާމަތްވެއްޖެ

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދާދިދެންމެއަކު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ޤުރުޢާން ކުލާސް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތްކޮށް ނިންމައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިމާރާތް ކުރަންބޭނުންވާ ޤްރުޢާން ކްލާސް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ހުސްނުހީނާގޭގެ އިރުމަތީގައިވާ ހުސްބިމުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ދުވާފަރު އީމާން

  ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ރ ކަނދޮޅުދޫ މިހާރު ރ ދުވާފަރު އީމާން އަޙްމަދު އުމުރުން 17 އަހަރު އަކީ…
  ރިޕޯޓް
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރްހީންއަށް އެހީއެއްވެދެއްވާ

  މަތީގައިވާ ފޮޓޮއިން ފެންނަ މައުސޫމް ލޯބި ލޯބި ތުއްތު ކުއްޖާއަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ހިތުގެ ވިންދެވެ. ދެ ލޮލުގެ ފިނިކަމެވެ. ނަމަވެސް…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ބްރާންޗްގެ މުވައްޒަފުންވެސް ދަރިންނާއެކު އޮފީހަށް: ބީއެމްއެލް އަށް ތަފާތު ދުވަހެއް!

  މިއަދަކީ ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ތަފާތު އުފާވެރި ދުވަހެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މައި ބޭންކްގެ އޮފީސްތަކާއި ބްރާންޗްތައް ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ގޮތަށް…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ރ އަތޮޅާއެކު 9 އަތޮޅަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ޔެލޯ އެލާޓް

  ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގެ ސަބަބުން މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެތީ ރ އަތޮޅާއެކު ނުވަ އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އިންސާފު ނުލިބޭ އެމަރަށް 6 އަހަރު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްމަރުހޫމް ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަ ކޮށްލިތާ މިއަދަށް 6 އަހަރުވީއެވެ.…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close