ހުކުރު, މެއި 27, 2016

ޙަބަރު

ނެޝަނަލް އެއިރޯނޮޓިކްސް އެންޑް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ނާސާ) އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރަކީ ދުނިޔެ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނު ގަދަ ވާނެ އަހަރެކެވެ. މިހޫނު ގަދަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ތަހަންމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ...

ރިޕޯޓް

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ސޯސަލް މީޑިއާގެ ނިވާފަތްގަނޑުގައި ފިލާތިބެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނަށާއި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم އަށް ހުތުރު ވެގެންވާ ބަސްތަކުން ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފިނޑި އަމަލު...

ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ބިންގާ ތަޢުލީމީ ދަރިންތަކެއްގެ ހިތްމަތާއި މިންނަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންދާއިރު އަދުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު ތަޢުލީމުގެ އެތައް ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިފައިވާ އަދި ހުޅުވެމުންދާ ދިވެހި ރާއްޖެއެކެވެ....

ކުޅިވަރު

ރެޑްބުލްއާއި އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) ގުޅިގެން ސައިކަލްގެ ސްޓަންޓް ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތެއް އިއްޔެ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެގެ ހަވީރު މިހަރަކާތް ކުރިއަށްދިޔައީ އުނގޫފާރު ސްޓޭޖް ސަރަހައްދުގައެވެ. މިހަރަކާތުގައި ސްޓަންޓް ހެދުމުން ދުނިޔޭގެ...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

908FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

6 މާޗު 2016 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެތުރިގެން ދިޔަ ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރުގެ ގިނަބަޔަކަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ. އެއްބަޔަކު ތިބީ އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ވަގުތުން...

ދީން

ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތެއް "ޒިލާން ސޭ އިޤްރައު" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ ރޯދަމަހުއެވެ. މިމުބާރާތަކީ ރ އުނގޫފާރު ޖައުޒާމަންޒިލް މުހައްމަދު ސުޒީލް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ. މުބާރާތުން އެއްވަނަ...

އެންމެހާ ހަމްދާއި ސަނާއެއް ހައްގުވެގެން ވަނީ އުޑުތަކާއި ބިން ޚަލްޤް ކުރެއްވި ޚާލިޤުވަންތަ މާތް ﷲ އަށެވެ. އެކަލާންގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައި ވަނީ އެކަލާންގެ ކާއިނާތު ޚަލްޤް ކުރައްވާފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލައި ވިސްނާ...

މިލިޔުމަކީ ޝެއިޚް އަލް ހަދީޘް މައުލާނާ މުޙައްމަދު ޒަކަރިއްޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ "ހިކާޔަތު އަލް ސަހާބާ" މިފޮތުން ނަގާފައިވާ ވާހަކައެއްގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެވެ.‎ މިއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه و سلم...

ޖެހި ޖެހިގެން މަދުވެގެން 3 ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރެއްޖެ ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ މުޅި ދިފާއީ ނިޒާމު އެއްކޮން ތާޒާ ކޮއްލާ ކަމަށް ދަ ޓެލެގްރާފް ނޫހުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ބުނެފިއެވެ. މީގެ ކުރިން...

03 މާރޗް އަކީ ތާރީޚުގައި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ކަޅު ދުވަހެކެވެ. ދުސްމިނުންގެ ލަސްކަރު އިސްލާމީ އުންމަތުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާ އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ ނިމުންގެނައި ހިތާމަވެރި ދުވަހެވެ. އެންމެފަހު އިސްލާމީ ޚިލާފަތު ކަމުގައިވާ...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

ނުރައްކާތެރި ޑެންގޫއިން ރައްކައުތެރިވުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިއަދު ގެ މިޕްރޮގްރާމްގައި އުނގޫފާރުގައި ހުރި ދައުލަތާއި ސަރުކާރުގެ  މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައް ބައިވެރިވިއެވެ. ސާފްކުރުމުގެ...