ހޯމަ, ފެބްރުއަރީ 20, 2017

ޙަބަރު

މާޗު 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ކުޅުން 31 މާޗުގައި ފެށޭނެއެވެ.  މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އުނގޫފާރުގައެވެ. 6 ޓީމު ބައިވެރިވި ރ އަތޮޅު...

ރިޕޯޓް

ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްމެނަށް ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކީ އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރެއް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރި ހަބަރެވެ. އެތައްބަޔަކު އުފަލުން އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ކޮފީމޭޒުތަކުގައެވެ. ޖޯލިފަތިތަކުގައެވެ. އޮފީސްތަކުގަޔާއި މަދަރުސާ...

ދިރާސީ އަހަރެއް ނިމި ޗުއްޓީއަކާ ކުރިމަތިލާހިނދު  ލިބިގެންދިޔަ ރިޕޯޓާމެދު އެކިކުދިން އެކި ޝޫޢޫރުގައިވާތީ ފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު އުފާވެރި މޫނަކާއެކު ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމަގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު ހިތާމައިން މޮޅީގެ ސާލެއްލާފައި ވީހިނދު ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު...

ކުޅިވަރު

މާޗު 15 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ކުޅުން 31 މާޗުގައި ފެށޭނެއެވެ.  މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އުނގޫފާރުގައެވެ. 6 ޓީމު ބައިވެރިވި ރ އަތޮޅު...

އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

2,903FansLike
- Advertisement -

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

މަޝްހޫރު ސައިންސްވެރިޔާ އަލްބާރޓް އައިންސްޓައިންގެ ބޮޑު ތިއަރީ، 'ދަ ތިއަރީ އޮފް ޖެނެރަލް ރިލޭޓިވިޓީ'ގައި ވަރަށް ބޮޑު އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ. އެއީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްގެ ވާހަކައެވެ. އެންމެ...

ދީން

2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ރަށުކައުންސިލުން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 2 ން 4 ގެ...

ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން އެއްމެނަށް ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ހަބަރަކީ އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރެއް އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރި ހަބަރެވެ. އެތައްބަޔަކު އުފަލުން އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ކޮފީމޭޒުތަކުގައެވެ. ޖޯލިފަތިތަކުގައެވެ. އޮފީސްތަކުގަޔާއި މަދަރުސާ...

އާލަމްތަކަށް ރަޙުމަތަކައިގެން އެ އާލަމްތައް ހެއްދެވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ ފޮނުވި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރުން އެމީހެއްގެ ހިތައް އަލިކަން ލިބިއްޖެ މީހަކީ ހާދަހާ ބޮޑު ނިޢުމަތެއްގެ ވެރިޔެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ އަދުއްވުން އެ...

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރ ޑރ ސައިލެޝް ކްމާރު އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު 11:30 ގައި އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި...

ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޯލީ ޤުރުއާން އަދި އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއް ސައިފް އާއި ގުޅިގެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މިހާރު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޤާރީކޯސް ލެވެލް 1 ގެ ޓެސްޓް...
- Advertisement -

މަޢުލޫމާތު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނޭޕާލްގެ ޑޮކްޓަރ ޑރ ސައިލެޝް ކްމާރު އިސްލާމް ވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު 11:30 ގައި އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި...