ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  އީދު ބަންދުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

  ކުރިއަށް އޮތް އަލްހާއީދު ބަންދާއި ގުޅިގެން އުނގޫރާފު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އޯޕީޑީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ދުވަސްތައް އެހޮސްޕިޓަލުންވަނީ މިއަދު އިއުލާނު…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރުން ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި ކޮށްފައިވަ އިއުލާނު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ 12 އަށް ހަމަވާނެ!

  ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ރީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ދީފައިވާ ފުރުސަތު މިރޭ ބާރަޖަހާއިރު ހަމަވާނެއެވެ.…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސާފުކޮށް ބޭއްވުމުގެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފަށަނީ

  އުނގޫފާރު ސާފްކޮށް ބޭއްވުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސައި އެމަސައްކަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކްލަބް…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އުނގޫފާރު ނެރުމައްޗަށް ކޮޅުވެއްޓިއެއް އަރައިފި

  އުނގޫފާރު ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރުގެ ނެރުމައްޗަށް ކޮޅުވެއްޓިއެއް އަރައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  4 ވަނަ ތައްޓާއެކު ތިޔަމަސް އެހެންޓީމުތަކާ ފެއަށް

  ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބިލީ 6 ވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މިމުބާރާތް 4 ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށް ތިޔަމަސް އެހެންޓީމުތަކައި…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ފަސްވަނަ ފައިނަލަށް ތިޔަމަސް ނިކުންނަނީ

  ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފަސްވަނަ ފައިނަލަށް ތިޔަމަސް މިއަދު ނިކުންނާނެވެ. ތިޔަމަސް އިން ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ…
  ޙަބަރު
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އެއްމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޑަބަލްއެލް ބަލިކޮށް ޔަންގް ސްޓަރ ފައިނަލަށް

  ސައިފްގޯލްޑަން ޖުބުލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޔަންގް ސްޓަރ ހޯދައިފިއެވެ. ޔަންގް ސްޓަރ އިން ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ…
  ޙަބަރު
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ސެމީގައި ޔަންގް ސްޓަރ ޑަބަލްއެލް އަދި ތިޔަމަސް މާކުރަތު އެފްޓީ

  ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީގެ އެންމެ ފަހުޖާގަ ޑަބަލްއެއް ހޯދައިފިއެވެ. ޑަބަލްއެލް މިޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ އިއްޔެހަވީރު ކުޅެވެނުމެޗުން…
   ރިޕޯޓް
   14 މާރޗް 2018

   ބައްޕައެއްގެ ފަރުވާ – ދަރިއެއްގެ އާދޭސް

   އެ ލޮބުވެތި އިނގިލި ތަކަކީ އޭގައި ހިފައިގެން އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަފައި މައްޗަށް ކޮޅަށް ތެދުވެ ހިނގާ ބިނގައި އުޅެން ދަސްކުރި އިންގިލިތަކެވެ. އެ ދެ އަތަކީ އަޅުގަނޑުމެން…
   ޙަބަރު
   6 މާރޗް 2018

   ރ އަތޮޅު މުބާރާތް – ދެންވާނީ ކިހިނެތް؟

   މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އަތޮޅު މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުން މެޗުތައްކުޅެ މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތަށެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު…
   ޙަބަރު
   8 ނޮވެމްބަރ 2017

   “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″

   ރ އަތޮޅު ކިނޮޅަހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ ރ.ކިނޮޅަހުގެ ރައްޔިތުން އެކި ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅުމަށް ފަހު އާއިލާކައިރިއަށް ހިތްފަސޭހަކޮލުމަށް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށެވެ.…
   ރ.އަތޮޅު
   2 އޯގަސްޓް 2017

   އިންސާފު ނުލިބޭ އެ މަރަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ރ.އަތޮޅު ރޮއްވާލައިފި

   2017 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓް މަހަށް އަލިވިލުނު އިރު ދުވަސް ވެފައި ވަނީ ރ.އަތޮޅު އަދި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ވެސް ހަޔާތުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކަޅު ސޮފުހާތަކުން…
   Close