އަންގާރަ, އޮކްޓުމްބަރ 6, 2015

ޙަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭސަންއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ރ.އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ބާއްވާ ސައިކަލު...

ރިޕޯޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އުނގޫފާރުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ބައިވެރިވީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދެއްގައެވެ. ފުޓުބޯޅައިގެ ރ އަތޮޅުގެ ތާރީހުގައި އުނގޫފާރު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ...

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ ނަމުގައި ގޮތްނޭނގޭ ފަރާތްތަކުން ގޮތް ނޭނގޭ ނަމްބަރުތަކުން ގުޅައިގެން ބޮޑެތި ޢަދަދުތަކުން ފައިސާ ހޯދުން ފަހަކަށް އައިސް ޢާއްމުވަމުންދާއިރު އެކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން...

ކުޅިވަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އުނގޫފާރު އެފް ސީ އާއި ދުވާފަރު އެފް ސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުޅުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ. މި މެޗް ދެން...

އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތިމާއީ ވިއުގާ

507FansLike

އެންމެ ޙިޔާލު ގިނަ

އުނގޫފާރުގައި ހިނގަމުންއައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ނަން "އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް މޮނިޓަރިން އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް އާއި އުނގޫފާރު ކައުންސިލާއި ދެމެދު...

ދީން

އަލް އަޒުހަރު މިސްކިތް އުފެދުނީ މީލާދީން 971 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މީލާދީން 975 ވަނަ އަަހަރު ފާތިމީ ޙިލާފަތުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލް ޙަސަން އަލް...

ލިޔުނީ އަލީމާހިރު: ޢީދުގެ މުނާސަބަތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުސްލިމުންނަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް މުނާސަބަތެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މައްކާއިން މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރިއިރު އެބައިމީހުން ތަފާތު ދުވަސްތައް ފާހަގަކޮށް އުފާކޮށް ހަދަމުން...

އޫރުމަހަކީ އެތަކެތި ކެއުމަށް މަތްﷲ ގެ ވަހީ ބަސްފުޅުގައި ނަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ހަލާލުތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަރުތެރެއިން އެތެރެވާ...
video

ދުވަސްވަރަކީ އައްބާސީ ޙަލީފާ ކަމުގެ ރަންދުވަސްވަރެވެ. އެދުވަސްވަރު މުސްލިމުންގެ ޙިލާފަތުގެ ވެރިރަށް ބަޤުދާދުގައި ޢިލްމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފުންނާބު އުސް ވިސްނުންފުޅު ތޫނު ޢިލްމްވެރިޔަކު އުޅުއްވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު މި ޢިލްމުވެރިޔާ ދަންނަ މީހާކު...
video

ތާރީޚުގެ ޞަފުޙާތައް ޞަލީބީންގެ ނުބައިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ ފަދައިން، އެބައިމީހުންގެ އަތްދަށުން ޤުދުސް މިނިވަން ކުރި އިސްލާމީ އަބްޠާލުންގެ މަތިވެރިކަމާއި އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ކިޔައިދެއެވެ. ޞަލީބީން ޤުދުސް ހިފައި، ޤުދުސްގެ...

މަޢުލޫމާތު

އެމެރިކާގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރުން ހުއްދަކޮށް އެކަން އެގައުމުގާ ކުލަގަދަ މުނާސަބަތެއްގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖަޕާނުގައި މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ކައިވެންނެއް ކުރަން ފަށާފިއެވެ. އާދެ މިފަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ އިންސާނީ...