ޙަބަރު
  6 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ތަހުޤީގު ކުރުމަށް އުގެއިލްގެ އެހީ ހޯދަނީ

  މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ޝަހީދު ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފައިވާ އިރު…
  ޙަބަރު
  8 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

  އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން…
  ޙަބަރު
  12 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށައެޅީ ރ.އަތޮޅުގެ 9 ކައުންސިލަކުން

  ރ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރެއިން 2018 ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓު ހުށައެޅި ކައުންސިލްތަކުގެ…
  ޙަބަރު
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. ކުރިން 12.15 ލާރިއަށް ވިއްކަމުން އައި ޑީސަލް…
  ޙަބަރު
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އަފްރާޝީމް މައްސަލާގައި މަރުތައް ތަހުޤީގުކުރާ ކޮމިޝަނުން 2 މީހަކު ހޯދަނީ

  އަނިޔާވެރިކޮށް ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ރ.އުނގޫފާރު، ގުލްފާމްގޭ އަފްރާޝީމް…
  ޙަބަރު
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް އިނގުރައިދޫގައި ފަށައިފި

  ދިވެހި ރާއްޖޭގެ 30 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް އިއްޔެ ރ.އިނގުރައިދޫގައި…
  ޙަބަރު
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްފޯމަރު ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރަނީ

  އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ދެމުން އަންނަ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓްރާންސްފޯމަރ ސިސްޓަމެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ލައިވް: އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ 2019

  މއީ މިއަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މިއަދު ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ރ.އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުލުން…
  މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019
  5 ދުވަސް ކުރިން

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާދަމާ މެންދުރު

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މެންދުރު 14:30…
  ޙަބަރު
  5 ދުވަސް ކުރިން

  ބަދަލުތަކާއެކު ޤުރްއާން ކުލާސް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް އަލުން ހޯދަނީ

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އުނގޫފާރު ހުސްނުހީނާގޭގެ އިރުމައްޗަށް އޮތް ހުސް ބިމުގައި އަޅަން ފަށާފައިވާ ޤުރްއާން ކުލާސް އިމާރާތްކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް…
  ޙަބަރު
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ތެޔޮޝެޑް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީގެ ތެޔޮޝެޑް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މި ތެޔޮޝެޑް…
  ރިޕޯޓް
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް – އަލްމަރުހޫމް ޔޫސުފު މުޙައްމަދުފުޅުގެ ހަނދާނުގައި…

  ދިވެހިރާއްޖެގެ 30 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް މިއަދު ރ.އިނގުރައިދޫގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާއިރު މި އަހަރުގެ ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް ޙައްސަވާ…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

  ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ހަވާލުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ބަނދަރުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ބިމުން 1500 އަކަފޫޓްގެ 3 ބިން އެންމެ ރަގަނޅު އަގު…
  ޙަބަރު
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ބެލެނިވެރިންނަކީ ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ – ޕްރިންސިޕަލް

  2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިއަދު މި ވަނީ ފެށިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކެއްގައި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވަނީ

   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019 – އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އުނގޫފާރު ގައި އޮންނާނެއެވެ.…
   21 ޑިސެމްބަރ 2018

   އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓް ބިގޭ އަށް

   ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އެންމެ މީހަކު ކުރިމަތިލުމުން ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް ޓިކެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ…
   19 ޑިސެމްބަރ 2018

   އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި…
   19 ޑިސެމްބަރ 2018

   އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – މުހައްމަދު އަނީލްގެ ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި…
   18 ޑިސެމްބަރ 2018

   އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – އިބްރާހީމް ނަސީރު ފޯމް ހުށައަޅައިފި

   އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި…
   18 ޑިސެމްބަރ 2018

   މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ގެނެސްދެނީ

   ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ގެނެސްދޭ ގޮތައް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތައް ނިންމީ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި…
    ރިޕޯޓް
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ދިރާސީ އާ އަހަރަށް މަރުހަބާ!

    މިއަދުގެ އިރު އޭގެ ރަން ދޯދިތަކުން އާ ދުވަހަކަށް މަރުހަބާކީ ހިނދު ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިސްކިތްމަގުގެ ކޮޅުކޮޅުމަތިން އަނެއްކާ ވެސް ފެންނަން ފެށީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. އާދެ…
    ރިޕޯޓް
    19 ޑިސެމްބަރ 2018

    މި ފޮޓޯތަކުން އެތަކެއް ހަނދާންތަކެއް!

    ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި މަދަރުސީ ހަޔާތަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަންނާނެ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސްތަކެވެ. ޅަ އަދި މައުސޫމް ސިކުނޑިތަކުން ކުލިވަރާއި މަޖަލުގެ ތެރެއިން އުފާވެރިކަން ހޯދި…
    ރިޕޯޓް
    11 ނޮވެމްބަރ 2018

    ޖުމްހުރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު: ވިރާޘީ ރަސްކަމަކުން ޖުމްހުރިއްޔަތަކަށް ދިވެހިން ކުރި ދަތުރު

    މިއަދަކީ ތާރީހީ ފަތްފުއްތަކުން ފެންނަން އޮތް އެންމެ އިހުޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި އޮތް ވިރާޘިއްޔަ ރަސްކަން ފުރޮޅި ޖުމްހުރިޔަތަކަށް ބަދަލުވެ، ޖުމްހުރީ ދުވަސް ދިވެހިން ފާހަގަ ކުރަމުންދާތާ 50…
    ރިޕޯޓް
    25 އޮކްޓޯބަރ 2018

    ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނާލިރާ ޔައުޤޫބް

    މިއީ 2017 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ހަޔަރ ސެކެންޑްރީން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރެއްގެ މަޤާމު ހޯދި ނަލިރާ ޔައުޤޫބްގެ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެމައްޗަށް ބަލާލާއި އުނގޫފާރު ސްކޫލުން…
    Close