3 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރުގައި ރޯގާ ފެތުރޭތީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން ކުޑަކުދިންނަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

  މި ދުވަސްކޮޅު އުނގޫފާރުގައި އިންފުލެއެންޒާ ރޯގާ ފެތުރެމުން ދާތީ އުނގޫފާރު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުން ކުޑަކުދިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލާފިއެވެ. މި ހަރަކާތްތައް މެދު ކަނޑާލާފައި…
  12 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ރިމާޒުގެ 5 ލަނޑާއެކު ޔަންގްސްޓަރއިން އުނގޫފާރު ޕޮލިސްގެ މައްޗަށް ބޮޑުތަފާތަކުން ކުރިހޯދައިފި

  އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ޔޫ އެލް ޓޮޕް ވަން ލީގު” ގެ ރޭގެ މެޗުތައް ޔަންގް ސްޓަރ އަދި ޔަންގް ބޯއީސް…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ގޮތް ނޭގޭ އެތައް ވޭނެއް ތަހަންމަލު ކުރަމުންދާ ސުޖާއަށް ދީލަތި އެހީއަކަށް ބޭނުންވެފައި

  ދުލަހެޔޮ ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަކީ ކޮންމެ ޒުވާނަކު ވެސް ކުރާނެ އުންމީދެކެވެ. ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމާ އެކު ހަމަޖެހިލުމަށް ދިރިއުޅުމަށާއި އާއިލާއެއް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކޮންމެ…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑުއީދުގެ ކުޅިވަރު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ރޭ 21:30 ގައި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުގައެވެ.…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   “ރ އަތޮޅު ބަށިބޯޅަ ލީގް 2019” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު…

   24 އޮގަސްޓް 2019 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރ އަތޮޅު ބަށިބޯޅަ ލީގް 2019” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން މިކަމަށްއެދި ކޮށްފައިވާ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ސްކޫލުން އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބުކް ފެއާރ އެއް…

   އުނގޫފާރު ސްކޫލުން މުޅި ރ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބުކް ފެއާރ އެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ބުކް ފެއާރ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 13 ޖުލައި…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލުން ގޭގެއިން ކުނި ނަގަން…

   އަނގޮޅިތީމުގައި ކުނި ރަނގަޅު ގޮތުގައި މެނޭޖުކުރުމަށް އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލުން ގޭގެއިން ކުނި ނަގަން ފަށައިފިއެވެ. އަނގޮޅިތީމް ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުން މި ގޮތަށް…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް…

   ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ ނުވަތަ ކުރީގެ މިރުސްމާގެ ހުރި ބަންޑާރަ ބިން ހުސްކޮށް ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެތަން ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ފާރާތްތަކަށް މާކުރަތު ކައުންސިލުން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މާދަމާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ނިންމުން ނިންމާ ދުވަސް – ފަރުދީ ޒިންމާ އުފުލަން…

   މާދަމާ އަކީ އުނގޫފާރުގެ ތާރީހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދެމުން އައި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ “ވެސްޓް ބީޗް އިންޓަ ހައުސް ފުޓްސަލް” މުބާރާތް…

   އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ “ވެސްޓް ބީޗް އިންޓަ ހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް” އިއްޔެ ފެށިއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތް ފެށިފައި ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު އުނގޫފާރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ ފުޓްސަލް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ފައިނު ކުލަބު ޔަންގް ސްޓަރ އިން ބޭއްވި ޤުރްއާން މުބާރާތާއި ރޯދަ ކުއިޒްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ…

   ރ.ފައިނުގެ ކުލަބު ޔަންގް ސްޓަރގެ ފަރާތުން މި ދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތާއި ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް އިނާމު ދިނުމުގެ…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019 ރ.އަތޮޅުގައި ފެށިގެން…

   މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ “އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް” ގެ މި އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ރ.އަތޮޅުގައި ފަށާފައިއެވެ. މި…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ސްލިޕްވޭގެ ހިދުމަތް އަލިފުށިގައި…

   ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރި ފުރަތަމަ ސްލިޕްވޭގެ ހިދުމަތް ދިނުން އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. އަލިފުށީ ވީއޭ ބޯޓްޔާޑް ސަހަރައްދުގައި ހަދާފައިވާ މި ސްލިޕްވޭ އަކީ ވީއޭ ބޯޓްޔާޑް –…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ފައިނުކައުންސިލުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްކުމޮށްފައިވާ ހަބަރެއްގައެވެ. އެހަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން…
    16 ޖޫން 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް މަތީފެންވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި

    އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލަތަކަށް ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ އައުން މަދު ކުރަން މާލެ އާއި އެއް ފެންވަރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ…
    3 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 29 ވަނަ ސުވާލު (ފަހު ސުވާލު)

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 29 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    2 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 28 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 28 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    1 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 27 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 27 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    31 މެއި 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 26 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 26 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    Close