2 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބިޑުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެ ހޮސްޕިޓަލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި އެހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 12 ސެޕްޓެމްބަރ…
  2 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް އުނގޫފާރުން ތަނެއް ހޯދަނީ

  އުނގޫފާރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީ އިން އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް އުނގޫފާރުން އެކަމަޑޭޝަން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި…
  16 ގަޑިއިރު ކުރިން

  “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މިއަދު އުނގޫފާރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް…
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަށް ބަަދަލުކޮށްފި

  މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު އުނގޫފާރަށް…

   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މާދަމާ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ އެމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު މިއަދު އުނގޫފާރަށް…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   ރ އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ބިޔަމަޝްރޫއުގެ މަޝްވަރާތައް މިއަދު…

   ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދުގެ ތެރެއިން ރ އަތޮޅުގައި އިމަރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 1500 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން މިއަދު އުނގޫފާރުގައި…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   ހަފްތާރެސް ހުކުރު ދުވަހު…

   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ބާއްވަމުންއަންނަ “ހަފްތާރެސް” މިފަހަރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ހަފްތާރެސް ކުރިއަށްދާނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހު…

   އަންނަ ނޮވެމްބަރު 15 ން 201 އަށް އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ . އަތޮޅު މުބާރާތުގެ އުނގޫފާރު އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު…

   ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ކޮމިއުނީ ހެލްތު އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް 2 މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މަޤާމުގެ މައިގަނޑު…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިފަހަރު 4…

   އުނގޫފާރު ޖަމްއިއްޔަތުއްސައިފްއަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން 27 ސެޕްޓެމްބަރު ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސައިފް ގޯލްޑަން ޖުބުލީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ …
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ޔޫއާރުއެޗުގެ ވަޒީފާތަކަށް 180 މީހުން…

   ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ހިއްސާ ވިއްކުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުން އުނގޫފާރު…

   މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފާރާތުން އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ ގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ހިއްސާ ގަތުމަށް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ހަރަކާތް މިއަދު ކުރިއަށްދާނެއެވެ.…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މަޖިލިސް ހާޒިރީން ވައްޑޭ އަށް 100…

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީގެ އެއްވަނާގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު  ހިމެނިއްޖެ އެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ ހަމަވާނެ

    ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ 13:30 އަށް…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    36 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 36 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނފާއިން އިންގާ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.…
    11 އޯގަސްޓް 2019

    ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

    ރ. ދުވާފަރު ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު އުތުރުކޮޅު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ އީދު ނަމާދަށްފަހުއެވެ. ރުކުމާ އާއިލާގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް…
    28 ޖުލައި 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން…
    19 ޖޫން 2019

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ފައިނުކައުންސިލުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްކުމޮށްފައިވާ ހަބަރެއްގައެވެ. އެހަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން…
    Close