7 ދުވަސް ކުރިން

  ޔޫއާރްއެޗް އަދި ރ.އަތޮޅު ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން…

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕީޓަލް އަދި ރ.އަތޮޅުގެ ގިނަ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަކަށް ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުުން މިއަދު ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ވަނީ 62 ނަރުހުންހޯދުމަށެވެ.…
  1 ހަފުތާ ކުރިން

  ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން – އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ވަރަށް ހާއްސަ…

  ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ވަރަށް ހާއްސަ ހެޔޮއަގުތަކެއްގައި ގެނެސްދޭ ގޮތައް ނިންމައިފިއެވެ. އުފާއިން…
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ – ރ އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްގެ ޓިކެޓް އަލީ…

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރ.އަތޮޅު ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް 31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ރ.އަތޮޅު…
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އަލީ ޝާހިދު…

  އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރ.އަތޮޅު ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ…
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ – ރ އަތޮޅު މާލޭ ވޯޓުފޮށި ހުންނާނީ އިސްކަންދަރު…

  ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މެންދުރުފަހު 14:30 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިއިންތިހާބުގެ…
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ގްރޭޑް 6 ގެ ދަރިވަރުންނަށް…

  މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި މަގުމަތީގެ ރީތި އަދަބުތަކަށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސަައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ…
  3 ހަފުތާ ކުރިން

  ޔޫއާރްއެޗްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް…

  ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމައިފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ރޫމުތައް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ރޫމްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހޮނިހިރު…
  4 ހަފުތާ ކުރިން

  އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިންޓީމު މިއަދު މެންދުރު ފަހު…

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ން އަތޮޅުތަކަށް ކުރާދަތުރުގެ ތެރެއިން ރ އަތޮޅު ކެމްޕެއިން ޓީމު މިއަދު މެންދުރުފަހު އުނގޫފާރަށް…
  4 ހަފުތާ ކުރިން

  ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މިއަދު އުނގޫފާރަށް…

  މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްދެއްވުމަށާއި އުނގޫފާރު…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ޔޫއާރުއެޗްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

    4 ހަފުތާ ކުރިން

    އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

    18 ޖަނަވަރީ 2020

    ރ. ލުންދުފުށިންވެސް ވެލިނަގަނީ

    17 ޖަނަވަރީ 2020

    ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޔޫއާރުއެޗްގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތް ފެށޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

    5 ޖަނަވަރީ 2020

    ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރ. ވޭވަށުން ވެލިނަގަނީ

    3 ޖަނަވަރީ 2020

    ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި އެމްބިއުލަންސް މިއަދު އުނގޫފާރަށް ގެނެސްފި

    31 ޑިސެމްބަރ 2019

    ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

    17 ޑިސެމްބަރ 2019

    ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

    2 ޑިސެމްބަރ 2019

    އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަށް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

    30 ނޮވެމްބަރ 2019

    ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

    Close