1 ދުވަސް ކުރިން

  ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ މައުރޫފް އަހުމަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި

  މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މައުރުފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ) މިއަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މާއްޓޭ މިއަދު އުނގޫފާރަށް މިވަޑައިގަތީ އުނގޫފާރުގައި މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ހައި ސޮލިއުޝަންގެ ހަދިޔާއެއް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް

  އުނގޫފާރުގައި އިންޓަނެޓާއި ފޮޓޮގްރަފީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ހައި ސޮލިއުޝަންގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދިނުުގެ އެއްބަސް ވުމުގައި…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އަނގޮޅިތީމު ބަޔަކު އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ބާވަތެއްގެ މަހެއް ބާނައިފި

  ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އާންމުކޮށް ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ މަހެއް، އަނގޮޅިތީމު ބަޔަކު ބާނައިފިއެވެ. މި މަސް ބާނާފައި ވަނީ އަނގޮޅިތީމުން މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު 4…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ބީއެމްއެލް ރ އަތޮޅު ބަށި ލީގު ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށާއި  މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

  ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބީއެމްއެލް ރ އަތޮޅު ބަށި ލީގު ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށާއި  މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   ބީއެމްއެލް ރ އަތޮޅު ބަށިބޯޅަ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އުނގޫފާރު އަދި…

   ބީއެމްއެލް ރ އަތޮޅު ބަށި ލީގުގެ ގުރުވަތުލުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ދިހައެއް ޖެހިއިރު އުނގޫފާރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގައެވެ.…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   “ރ އަތޮޅު ބަށިބޯޅަ ލީގް 2019” ގައި ބައިވެރިވީ 4…

   22 އޮގަސްޓް 2019 ގައި އުނގޫފާރުގައި  ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ރ އަތޮޅު ބަށިބޯޅަ ލީގް 2019” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހަމަވިއިރު މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ 4 ޓީމެވެ.…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓްކެނޑޭތީ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ…

   ކަރަންޓް ކެނޑޭލެއްގިނަވެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން އެބަދެއެވެ.  ރޭ އިރާކޮޅުންފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަވަނީ އަލުން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު ތުނޑި ސަރަހައްދު…

   ރ. ދުވާފަރު ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު އުތުރުކޮޅު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ އީދު ނަމާދަށްފަހުއެވެ. ރުކުމާ އާއިލާގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ވާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން…

   ރ. ވާދޫ ގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަ ފަރާތެއް ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއިއުލާނުގައި ވާދޫގެ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މަޑުއްވަރީގައި އައިސް ޕްލާންޓު ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް…

   ރ. މަޑުއްވަރީގައި އައިސް ޕްލާންޓު ބަހައްޓައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ރ. މަޑުއްވަރީގައި އަދި ކ.…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށީގައި މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި…

   އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށި ސްކޫލުގައި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އެޅުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އުނގޫފާރު އަދި އަލިފުށިގެ އިތުރުން އިތުރު 4 ރަށަކާއެކު…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ހުޅުދުއްފާރު މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި…

   އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރ. ހުޅުދުއްފާރު މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް ބިލްޑިންގ އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އިއްޔެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އޮތް  ޕީއެސްއައިޕީގެ ބަޖެޓުގައި…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް…

   ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރ.އަތޮޅުގައި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އަލިފުށީގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކޮށް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ޚިދުމަތް…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން…
    19 ޖޫން 2019

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ފައިނުކައުންސިލުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްކުމޮށްފައިވާ ހަބަރެއްގައެވެ. އެހަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން…
    16 ޖޫން 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް މަތީފެންވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި

    އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލަތަކަށް ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ އައުން މަދު ކުރަން މާލެ އާއި އެއް ފެންވަރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ…
    4 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒުގެ ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިރޭ 12:00

    އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީނީ ސުވާލު މުބާރާތުގެ 29 ސުވާލުގެ ޖަވާބު ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ މިރޭގެ 12:00…
    3 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 29 ވަނަ ސުވާލު (ފަހު ސުވާލު)

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 29 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    2 ޖޫން 2019

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 28 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 28 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    Close