6 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އިނގުރައިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

  ރ.އިނގުރައިދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން  އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އިނގުރައިދޫގެ އިތުރުން ހއ.ފިއްލަދޫ، ހދ.ފިނޭ، ހދ.ނައިވާދޫ، ށ.ނަރުދޫ، ށ.މާއުނގޫދޫ، ނ.ޅޮހި، ނ.ހޮޅުދޫ، ފ.މަގޫދޫ،…
  9 ގަޑިއިރު ކުރިން

  މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ނަޝީދު މާދަމާ ރ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

  ކުރިއަށްއޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރ އަތޮޅު 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް…
  17 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އަދާލަތު ޕާޓީން ބިގޭ އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި

  ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ބިގޭ) އަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މިނިސްޓަރ އަމީރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އޮނަރަބުލް އިބްރާހިމް އަމީރު އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 2:30 ގައި އުނގޫފާރު…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވީ 3 ކެނޑިޑޭޓުން

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ބަހުސްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު 10:30 ގައި

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ބަހުސްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި އޮންނާނެވެ. ޕީއެސްއެމް…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިންޓީމުން ޕަކްލިކް ވޯކްސް އުނގޫފާރު ސައިޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އަދި އެމްޑީޕީގެ އުނގޫފާރު ކެމްޕެއިންޓީމުން އުނގޫފާރުގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ޕަބްލިކް ވޯކްސް އުނގޫފާރު…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން ވައްޑޭ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އާއި ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގޭ މެދުގައި ގުރުއަތުލާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކޮށްފިއެވެ. ނަން ތަރުތީބު ކުރުން އޮތީ ރޭ…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ރީހާން ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓު އިލްހާމަށް ދާއިދުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އެމްޑީއޭގެ ކުރީގެ ޒުވާނުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަޙުމަދު ރީހާން ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އަލިފުށި ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ މުޙައްމަދު އާސިލް ބިގޭ އަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން އަލިފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމުމަށް ފަހު އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ރ.އަލިފުށި، ވީނަސް، މުޙައްމަދު…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   މަތީން އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަނީ

   ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މަތީން އަމިއްލަ ގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވާ…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ވަހީދު އަދި ކެމްޕެއިން ޓީމުން އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕީޓީއޭ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އަދި އެމްޑީޕީގެ އުނގޫފާރު ކެމްޕެއިންޓީމުން އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އަދި ޕީޓީއޭ އާއި…
    15 ޖަނަވަރީ 2019

    އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

    ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ނަމުގައި 2018…
    20 ޑިސެމްބަރ 2018

    ހެނދުނުގެ ނާސްތާ – ރ އަތޮޅުން ފުރަމަތަ ފަށާނީ ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގަ

    ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ…
    16 ޑިސެމްބަރ 2018

    މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

    “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ…
    14 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

    ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…
    13 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…
    12 ޑިސެމްބަރ 2018

    ސަމާލުވޭ! ޑެންގީ އާއި ބޭރަށް ހިންގުން ފެތުރެނީ

    ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކޮންމެ…
    Close