7 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އަނގޮޅިތީމުގައި އަރަބި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފި

  އަނގޮޅިތީމުގައި އަރަބި ބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި  މި ކޯހަކީ އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ޙާސަކޮށްގެން 1 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޭސިކް…
  11 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ފަޅުގެ ބޭރު ތޮއްޓަށް ލޯންޗެއް އަރައިފި

  އުނގޫފާރު ފަޅުގެ ބޭރުތޮއްޓަށް ލޯންޗެއް އަރައިފިއެވެ. މި ލޯންޗަކީ އުނގޫފާރު ވެސްޓްބީޗް ރެސްޓޯރަންޓުގެ ވެރިޔާ ޙަސަން މޫސާގެ ކެރީމީ ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗެކެވެ. މި ލޯނޗު އުނގޫފާރު…
  13 ގަޑިއިރު ކުރިން

  މުރުސީއާ އެކު މިސްރުން ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި އުންމީދު ކަފުންކޮށް ވަޅުލައިފި

  މިސްރުގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން އިންތިހާބު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުރުސީ ޢީސާ އަލް ޢާޔާތު އަވަހާރަވި ހަބަރާ އެކު މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މިއަދުވެސް އުނގޫފާރަށް އުދަ އަރައިފި

  މިއަދުގެ ދިޔަވަރު ބޮޑުވި ވަގުތު އުނގޫފާރަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރަށް އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ވެސް އުދަ އަރާފައިވެއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ވަށައިގެން ހުރިހާ ދިމާއަކުން…
   10 އޭޕްރިލް 2019

   އުނގޫފާރު ކަނބަލުންގެ ސަޕްރައިސް ސައިފޮދެއް ކެމްޕެއިން ޓީމަށް

   ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން…
   9 އޭޕްރިލް 2019

   ވައްޑޭ މާލެ ދިއުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

   މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު…
   6 އޭޕްރިލް 2019

   ލައިވް: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވަރޭޖް

   މިއަދު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވާރޭޖަށް މަރުހަބާ.
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ޒުވާނުން އިލްހާމަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލައިފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   އަޅުގަނޑު މަތީންއަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން – ރައީސް ޔާމީން

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހުބަސް: އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ކޮށްދެނީ ވިއްޔާ އިލްހާމް ހޮވައިދީ

   މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިލްހާމް އަޙުމަދަށް ތާއީދުރައްވާކަން ރައީސް ޔާމިން އަނެއްކާވެސް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   މަތީނުގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އުމަރު ނަސީރު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ…
   4 އޭޕްރިލް 2019

   އެންޓި ކެމްޕޭނަށް ސަމާލުވޭ! މަތީނު ހުރީ ސާބިތުކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ…
   3 އޭޕްރިލް 2019

   ކޮމަންވެލްތު އޮބްޒާވަރުން މަތީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

   ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ވަފުދުން މަތީންއާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ، އަބްދުލް މަތީން މުހައްމަދު…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 28 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 28 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 27 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 27 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 26 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 26 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 25 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 25 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 24 ވަނަ ސުވަލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 24 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 23 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 23 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    Close