4 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

  ރ. އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. 24 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މިހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށްޓަވައި ދެއްވާނީ މިނިސްޓަރ އޮފް…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމުކޮށްފި

  31 ޖަނަވަރީ ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އާއްމު ކޮށްފިއެވެ. 4 އެޕްރީލް 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ރަސްގެތީމު ދޯންޏެއް އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެ

  ވެލިބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ރ ރަސްގެތީމު ދޯންޏެއް އަޑިޔަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މިއަދު މެންދުރު މިދޯނި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ރ ރަސްގެތީމާއި ދިމާލު ހުނޅަގުން ފާރަފުށި ރިސޯޓާ ދެމެދަށެވެ. ރަސްގެތީމު…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ރ. ލުންދުފުށިންވެސް ވެލިނަގަނީ

  ރ އަތޮޅުގެ ގިނަބަޔަކު ދަތުރުގޮސް އުޅޭ ހިތްގައިމު  ލުންދުފުށިންވެސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެލިނަގާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މިސައިޓުގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުވާފައިވާ…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޔޫއާރުއެޗްގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތް ފެށޭ ގަޑިތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް…

   އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ގަޑި ތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަށް އެހޮސްޕިޓަލުން ނިންމާ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ރ.ކޮއްޓެފަރު ރިސޯޓު…

   ރ.އަތޮޅު ކޮއްޓެފަރުގައި ތަރައްޤީކުރި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓު، ބުރެނިއާ ކޮއްޓަފަރު މޯލްޑިވްސް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ކަމުގައިވާ ކޮއްޓެފަރު ހުޅުވައި ގެސްޓުންނަށް…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އުނގޫފާރުން ވާދަކުރަނީ 4…

   2020.ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރ. ވޭވަށުން…

   ރ އަތޮޅުގެ ގިނަބަޔަކު ދަތުރުގޮސް އުޅޭ ރީތި ކުޑަކުޑަ ވޭވަށުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެލިނަގާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ. ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުންނާއި އަދި…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަލިފުށީގެ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އީއައިއޭ ހަދަން…

   ރ. އަލިފުށްޓާއި ރ. ހުޅުދުއްފާރު ހިމެނޭ ގޮތުން ހަ ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑިޒައިނިން މަސައްކަތާއި، ސާވޭ އަދި އީއައިއޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ގެ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު…

   2020.ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ފޭސް ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގެލެކްސީ…

   ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑިވާސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރ. ފައިނުގައި ބޭއްވި “ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ހިމެނޭ ފޭސްކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން…
   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ވައްޑެ، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލު…

   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނާ މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮންނާނީ މިރޭ…
   18 ޑިސެމްބަރ 2019

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރުގެ މަޤާމަށް ޒަޔާން…

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރަކަށް އިބްރާހިމް ޒަޔާން، ކުދިފޭރުވާދީ، ރ.އުނގޫފާރު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރ، ހެލްތު ސާވިސެސްގެ މަޤާމަށް ޒަޔާން އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ.…
    17 ޑިސެމްބަރ 2019

    ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

    ސްމޯކިން ސެޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓުން ހިންގާ ހާއްސަ…
    2 ޑިސެމްބަރ 2019

    އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަށް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

    ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އުނގޫފާރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސް ތަކެއްގެ ނިންމުނުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ. މިއަދު…
    30 ނޮވެމްބަރ 2019

    ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ކުރިއަށްގެންދާ ލާމަސީލު ޒުވާނާ ކޭމްޕް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ލާމަސީލް ޒުވާނާ ކޭމްޕަކީ ޢުމުރުން…
    16 ނޮވެމްބަރ 2019

    އާން މުތަންތަނުގައި ދުންބުރުވުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕެއިން އުނގޫފާރު ގައި ފަށައިފި

    މުޅި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންބުރުވުމާއި އަހަރެން ދެކޮޅު” ކެމްޕެއިން އުނގޫފާރުގައި އިއްޔެ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ…
    28 އޮކްޓޯބަރ 2019

    ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަކެއް އުނގޫފާރު ގައި ފަށަނީ

    ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އުނގޫފާރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސް ތަކެއް އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް…
    26 އޮކްޓޯބަރ 2019

    “ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް” މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރުގައިވެސް އޮންނާނެ

    އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކެންސާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕިންކް ރިބަން ރަން- ވޯކް” މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރުގައިވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިހަރަކާތް…
    Close