1 ދުވަސް ކުރިން

  2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓް 10 ގައި ފަށަނީ

  ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލާއާފާތާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް 2021 ވަނަ އަހަރު ފުރިހަމަކޮށް، ދިރާސީ އާ އަހަރު 10 އޮގަސްޓް…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ބީއެމްއެލް އުނގޫފާރު ބްރާންޗުން ޔޫއާރުއެޗަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފި

  ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުނގޫފާރު ބްރާންޗުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކުރުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން

  މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ޒުވާނުންގެ ދުވަހެެވެ. ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ޒުވާނުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ފަރާތުން އަރިސްކުރަމެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީ…
  Close