3 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) – 4

  ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ތައާރަފް: ރ.…
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތައް ބައެއް އިތުރު ކުރަނީ

  އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ޔޫއާރްއެޗް)ގެ އިމާރާތް ބޮޑު ކުރުމަށް އަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި ޑިޒައިންކޮށް ބީއޯކިއު ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މީހުންގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

  ބައި މިލިއަން ރުފިޔާ އާ އެކު ހަސަން މޫސާގެ ގެއިން ހުކުރު ދުވަހު ތިޖޫރީ ވަގަށްނެގި މީހުންގެ ބަންދަށް އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އޮރި ބަލިކޮށް ރޮދި އެފްސީން އުންމީދު އާކޮށްފި

  މިހާރު އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް “ވެސްޓް ބީޗް ތިޔަމަސް އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2019” ގައި ރޮދި އެފްސީން ޓީމް އޮރި ބަލިކޮށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް…
   2 ދުވަސް ކުރިން

   އިލްހާމްގެ ކެންޕޭން ޓީމުން ހުޅުދުއްފާރުގައި ދޮރުން ދޮރަށް

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިލްހާމް އަހުމަދު އަދި ކެންޕެއިން ޓީމު އިއްޔެ ރ.ހުޅުދުއްފާރުގެ…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   އުފާ އިން ވައްޑޭ އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރަށްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އާއި އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަނަސް އެސޯސިއޭޝަން…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ރައީސް ނަޝީދަށް ދުވާފަރުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރ.އަތޮޅުގެ 5 ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ރ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ޑރ.ޝަހީމް އިލްހާމަށް ތާއީދުކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވައިފި

   ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ކުރިއަށް އޮތް…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   އިލްހާމް 2019 ކެންޕޭން މެކުހަށް

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޕޭން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އޭޕްރިލް 6…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

   އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު އާންމު ކުރި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ހުށައެޅުނު…
   7 ދުވަސް ކުރިން

   މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ރައީސް ނަޝީދު މާދަމާ ރ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

   ކުރިއަށްއޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރ އަތޮޅު 5 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އަދާލަތު ޕާޓީން ބިގޭ އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމައިފި

   ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ބިގޭ) އަށް ތާއީދުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަދާލަތު…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވީ 3 ކެނޑިޑޭޓުން

   ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ބަހުސްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އަހަރީ ދުވަހު ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބާއްވަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ރ.އަތޮޅުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ  ތާރީހީ ފޮޓޯ މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައި…
    15 ޖަނަވަރީ 2019

    އިނގުރައިދޫގައި ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

    ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރ.އިނގުރައިދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން 15” ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. “މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން” މި ނަމުގައި 2018…
    20 ޑިސެމްބަރ 2018

    ހެނދުނުގެ ނާސްތާ – ރ އަތޮޅުން ފުރަމަތަ ފަށާނީ ރަސްމާދޫ ސްކޫލުގަ

    ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ…
    16 ޑިސެމްބަރ 2018

    މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

    “މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ…
    14 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޓްރައި ޓްރައި ވަންޑޭ ޔޫ ކޭން ފްލައި

    ހަދާނުގެ ސަފުހާތަކުން ދެވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލާނަމެވެ. މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ހިތިގޮތަކަށް ކަޓައިގެން ދިޔަ ދުވަހެވެ. މާޔޫސްކަމާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިގެންދިޔަ…
    13 ޑިސެމްބަރ 2018

    ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…
    Close