2 ދުވަސް ކުރިން

  ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިވުން ބާއްވައިފި

  ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިއުޓް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑިޕްލަމާ އިން ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި މެނޭޖްމެންޓު ފުރިހަމަ ކުރި ދަރިވަރުންގެ…
  4 ދުވަސް ކުރިން

  ރ. ވާދޫ ޓްއާރސްގެ ވެބްސައިޓް ހިތްގައިމު!

  މާލޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ (ރ) ވާދޫ ޕްރޮމޯޓުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ “ވާދޫ ޓްއާރސް”ގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. އެ ގުރޫޕުގެ ފައުންޑަރ ޒިދާން މުޙައްމަދު (ލިޔާ ކުއްޖާ) ޑެވެލޮޕްކުރި…
  2 ހަފުތާ ކުރިން

  ލޮޓަސް އިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ސެނިޓައިޒާ ފުޅިއެއް!

  ލޮޓަސް ފިހާރައިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ސެނިޓައިޒާ ފުޅިއެއް ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގުރާމަކީ ލޮޓަސްގެ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ކޮވިޑް-19…
  Close