ކޮވިޑް-19

  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ކޮވިޑް-19: ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 1513 އަށް އަރައިފި

  ކޮވިޑް-19ގެ ބަލާއާފާތާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު.ކޮމް އިން ގެނެސްދޭ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޖީންއެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް ލިބުމުން ޔޫއާރްއެޗް ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރެވޭނެ

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – މަހުޖަނެއްގެ ބޮޑު ބައްޔަކަށް 10 ދުވަހުން ޝިފާ ލިބުނުގޮތް

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – އެކުވެރިންގެ އާދަޔާހިލާފު މަރުތައް

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ފިރިމީހާގެ ބޭބެގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރިމަސައްކަތް

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ބައްޕަގެ އާދަޔާހިލާފު މަރު

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ސާލިހު އަންބެއްގެ ފުށުން ލިބުނު ފޮނި މޭވާ

   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލޯބިވާ މަންމަ

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ދުވާފަރުގެ ސާންޕަލް ނެގި 4 މީހުން ނެގެޓިވް

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – އާއިޝަތުގެފާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ބޮޑު ތުހުމަތު

   4 ހަފުތާ ކުރިން

   ހަޤީޤީ ވާހަކަ – އަބޫ ޤިލާބާ

   Close