3 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019 ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ކާމިޔާބު ކޮށްފި

  މިއަދު ހަވީރު ފެށި “ޑީސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް…
  19 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޑީސީ ކަޕް ގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް މަރުހަބާ ކިއުން ސަޤާފީ ހަރަކާތް ތަކާއެކު

  މިއަދު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ ފުޓުސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތައް މިއަދު އުނގޫފާރަށް އައުމުން ސަޤާފީ ހަރަކާތް ތަކާއެކު މަރުހަބާ ކިއުން އޮންނާނެއެވެ. މިއަދު 10…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އިފުރު އެއަޕޯޓް އަދި އުނގޫފާރުގައި ޑްރިލް އެއް ބާއްވައިފި

  އިފުރު އެއަރޕޯޓުގައި ހިނގާފާނެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިފުރުގައި އަދި އުނގޫފާރުގައި ޑްރިލް އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ފަހު ތިނެއްޖަހާކަށް ހާއިރު ފެށި ޑްރިލް…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  މާދަމާ ފެށޭ ޑީސީ ކަޕްގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރާނެ

  މާދަމާ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރު ފުޓުސަލް ކަޕްގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުން ނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސިންގަލް…
   3 ދުވަސް ކުރިން

   ލޮޓަސް ފިހާރަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަދި އުފާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހަވާލު…

   ލޮޓަސް ފިހާރަ އާއި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު އަދި އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިން އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.…
   4 ދުވަސް ކުރިން

   ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު މި ހަފުތާގައި އާއްމު…

   ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު މި ހަފުތާ…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ޑީސީ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނ އަދި ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް…

   އުތުރު ސަރަހައްދުގެ 4 އަތޮޅުގެ ޕޮލިހުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ކަޕް” ފުޓު ސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ގުރުއަތު ލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރޭ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   ކިނޮޅަހުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް…

   ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، ކިނޮޅަހު…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   2020 ގެ ބަޖެޓުގައި ރ އަތޮޅަށް 309 މިލިއަން…

   ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް މީގެ ކުރިން ބަޖެޓް ނުކުރާ ވަރަށް އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހަމައެކަނި ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން އަމާޒު…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން ހޯދަން…

   ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ނަރުހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރެޖިސްޓާރޑް ނާރސް/…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން އާއި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް…

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން އާއި މެމޯގްރަފީ ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   2020 ގެ ބަޖެޓުގައި އުނގޫފާރަށް 147 މިލިއަން…

   2020 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މިބަޖެޓުގައި  އުނގޫފާރަށް 147 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ބަޖެޓުގައި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް…

   މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރަށްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެން އުނގޫފާރުގައި ބިނާ ކުރަމުންދާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    ހުޅުދުއްފާރުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

    ތިމާވެއްޓަށް އެއްމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ  އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދުއްފާރުން އިއްޔެ ވަނީ “ސޭ ނޯ ޓް ޕްލާސްޓިކް” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ހަމުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ ޑރ. އާމިރު…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

    ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ އެއްހާސް ދުވަސް” އާއި ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހުޅުދުއްފާރުގައި ބާއްވައިފި

    ބައިނަލް އަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދުއްފާރުގައި “ހެލްތީ ބްރެކްފާސްޓް” ގެނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލުގައި، ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ…
    14 އޮކްޓޯބަރ 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް 24 ނޮވެމްބަރު ގައި ފަށަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ހިތާނީ ކޭމްޕް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޭމްޕު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 24 ނޮވެމްބަރު 2019 އިން…
    25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް

    ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއަރ ކޮންޑިއަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ހޮސްޕިޓަލަކީ,…
    Close