2 ދުވަސް ކުރިން

  ވައިޑީޕީ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާރޭ ހަމަވާނެ

  އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީޓީ ސެންޓަރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މާދަމާ (15 ސެޕްޓެމްބަރ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ވެބް ސީރީސް “ހުވާ” ބެލުމަށް ކިހާވަރެއް ހޭދަކުރިން؟

  ފާޠުމަތު ނަހުލާ އޭ ބުނުމުން ދިވެހިންނަށް ދެން އިތުރު ތައާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ޑައިރެކްޓާރ އަދި ޕްރޮޑިއުޝާ ނަހުލާގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް ދިވެހިންގެ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ހިއްސާ ވިއްކުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުން އުނގޫފާރު ސުކޫލްގައި

  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފާރާތުން އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހިއްސާ ގެ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ހިއްސާ ގަތުމަށް ފޯމް ބަލައިގަތުމުގެ ހަރަކާތް މިއަދު ކުރިއަށްދާނެއެވެ.…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ވުމުގެ މައުލޫމާތު ދީފި

  އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ކިބާގައި ފަހަށް ރައްކާކުރުމައި އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގުރާމުގެ ދަށުން ޙިއްސާ ޤަތުމާއި ޙިއްސާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   މަޖިލިސް ހާޒިރީން ވައްޑޭ އަށް 100…

   19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ހާޒިރީގެ އެއްވަނާގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު  ހިމެނިއްޖެ އެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ…
   5 ދުވަސް ކުރިން

   ވީރާނާ ވަމުންދާ އިފުރު އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ރައީސް…

   2011 ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްފަށައި 28 މެއި 2015 ގައި ހުޅުވި އިފުރު އެއަރޕޯޓަކީ މުޅި ރ އަތޮޅު ރައްޔިތުންވެސް އެއްއިރެއްގައި ފަހުރުވެރި ކަމާއެކު ބަލައިގަނެ އެވާހަކަ…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ މީދޫއަށްވެސް…

   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަލިފުށީގެ ިއތުރުން މީދޫއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ…
   6 ދުވަސް ކުރިން

   ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ މާދަމާ އަލިފުއްޓަށް…

   ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަަދު ސޯލިހް މާދަމާ ރ. އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިއީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރައީސް އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ…
   7 ދުވަސް ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ…

   ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ 13:30 އަށް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ކަންގަތި އެވޯޑް 2018 – ރ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 2…

   ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ވަޒަންކޮށްދޭ ކަންގަތި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ.  މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރ އަތޮޅު…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   މޫސުން ގޯސް، ރ އަތޮޅާއެކު 10 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް…

   ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ، ރ އަތޮޅާއެކު 10 އަތޮޅަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ހއ.…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް…

   އުނގޫފާރުގައި ހުންނަ ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތް ބިޑް ޢުޞޫލުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ.އަތޮޅާ ހަމައަށް ރީނދޫ އެލާޓު…

   ރ.އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ.އަތޮޅާ ހަމައަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފިއެވެ. ރީނދޫ އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ މިރޭގެ 20:15 އިން 23:00 އަށެވެ.…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    36 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

    އުނގޫފާރުގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 36 ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކޮށް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނފާއިން އިންގާ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.…
    11 އޯގަސްޓް 2019

    ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

    ރ. ދުވާފަރު ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު އުތުރުކޮޅު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ އީދު ނަމާދަށްފަހުއެވެ. ރުކުމާ އާއިލާގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް…
    28 ޖުލައި 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިތުރުން…
    19 ޖޫން 2019

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ

    ފެންދޭ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފައިނު ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ފައިނުކައުންސިލުން މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްކުމޮށްފައިވާ ހަބަރެއްގައެވެ. އެހަބަރުގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން…
    16 ޖޫން 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއެކު ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް މަތީފެންވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފަށައިފި

    އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހޮސްޕިޓަލަތަކަށް ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ އައުން މަދު ކުރަން މާލެ އާއި އެއް ފެންވަރުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ…
    Close