1 ދުވަސް ކުރިން

  ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓު މި ހަފުތާގައި އާއްމު ކުރަނީ

  ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅޭގޮތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓު މި ހަފުތާ…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  ޑީސީ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނ އަދި ރ އަތޮޅު ޕޮލިސް ޓީމު

  އުތުރު ސަރަހައްދުގެ 4 އަތޮޅުގެ ޕޮލިހުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ކަޕް” ފުޓު ސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ގުރުއަތު ލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރޭ…
  6 ދުވަސް ކުރިން

  ކިނޮޅަހުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

  ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން، ކިނޮޅަހު…
  7 ދުވަސް ކުރިން

  2020 ގެ ބަޖެޓުގައި ރ އަތޮޅަށް 309 މިލިއަން ރުފިޔާ

  ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް މީގެ ކުރިން ބަޖެޓް ނުކުރާ ވަރަށް އަންނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޝްރޫއު ހަމައެކަނި ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ސަރުކާރުން އަމާޒު…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނަރުހުން ހޯދަން…

   ސަރުކާރުން ޓާޝިއަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ނަރުހުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރެޖިސްޓާރޑް ނާރސް/…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން އާއި މެމޯގްރަފީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް…

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން އާއި މެމޯގްރަފީ ބެހެއްޓުމަށް އިމާރާތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   2020 ގެ ބަޖެޓުގައި އުނގޫފާރަށް 147 މިލިއަން…

   2020 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މިބަޖެޓުގައި  އުނގޫފާރަށް 147 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ބަޖެޓުގައި…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް…

   މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރަށްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރޭ އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެން އުނގޫފާރުގައި ބިނާ ކުރަމުންދާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ފައިނު ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް…

   ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް (ފޭސް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން، “ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019″ގެ ނަމުގައި،  ރ.ފައިނުގައި ބާއްވާ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލެއް މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ 14…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޑރ.އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނަށް ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ…

   2012 ވަނަ އަހަރު ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ.އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ހަދާނަށް ޝަރަފުވެރިކަމުގެ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަކެއް އުނގޫފާރު ގައި…

   ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އުނގޫފާރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސް ތަކެއް އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ އަތޮޅުގެ 2 ދަރިންގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި ޤަރާރެއް…

   އަނިޔާވެރި ރަހުމުކުޑަ ކޮށް މަރާލާފައިވާ ރ އަތޮޅުގެ 2 ދަރިން ކަމަށްވާ ރ އުނގޫފާރު ގުލުފާމުގޭ އަލް މަރުހޫމު ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ރ. މީދޫ…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ހުޅުދުއްފާރުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް…

   ތިމާވެއްޓަށް އެއްމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ  އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދުއްފާރުން އިއްޔެ ވަނީ “ސޭ ނޯ ޓް ޕްލާސްޓިކް” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު…
    3 ހަފުތާ ކުރިން

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ހަމުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ ޑރ. އާމިރު…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

    ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ އެއްހާސް ދުވަސް” އާއި ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ހުޅުދުއްފާރުގައި ބާއްވައިފި

    ބައިނަލް އަގުވާމީ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުދުއްފާރުގައި “ހެލްތީ ބްރެކްފާސްޓް” ގެނަމުގައި ހާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުދުއްފާރު ސުކޫލުގައި، ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިތާނީ ކޭމްޕް 24 ނޮވެމްބަރު ގައި ފަށަނީ

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ ހިތާނީ ކޭމްޕް މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ކޭމްޕު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 24 ނޮވެމްބަރު 2019 އިން…
    25 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

    އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް

    ރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ތެރޭ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ވޯޑުތައް އެއަރ ކޮންޑިޝަން ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އެއަރ ކޮންޑިއަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތިން ހޮސްޕިޓަލަކީ,…
    21 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

    “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

    ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ “ކޯސްޓަލް ކްލީންއަޕް ޑޭ” ގެ ހަރަކާތް މިއަދު އުނގޫފާރުގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިހަރަކާތް އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް…
    Close