21 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ހެނދުނު 9:30 ން 12:00 އަށް

  އުނގޫފާރުގައި މި ރަމަޟާން މަހު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދު 9:30 ން މެންދުރު 12:00 އަށް ކަމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެކައުންސިލުން މިހެން…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ރޯދަ ހަދިޔާ – ވިތުރި

  ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުން އެންމެބޮޑު ސަމާލު ކަމެއްދީގެން ކުރާ އެއްއަޅުކަމަކީ ވިތުރީގެ އަޅުކަމެވެ. މިއަދު މިބަލާލަނީ ވިތުރި ކުރާގޮތަށެވެ. ވިތުރިއަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. ވިތުރި…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަހީދަށް އިންޒާރުދޭ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ގޮވާލައިފި

  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ކެމްޕޭން ތަޤްރީރެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ނިޔަތުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ…
  Close