8 ގަޑިއިރު ކުރިން

  “ރޯޑް ސޭފްޓީ” ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު އެއްވަގުތެއްގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ

  މަގުމަތީގައި ހިނގާ އެކްސިޑެންޓް ތަކުގައި، މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް “ރޯޑް ސޭފްޓީ” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހިނގާލުމެއް މާދަމާ…
  2 ދުވަސް ކުރިން

  ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި – ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަހަރު މިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ށ، ނ، ރ، ޅ އަދި ކ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް…
  3 ދުވަސް ކުރިން

  އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މިރޭ ލައިވްކުރަނީ

  ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ކުރިއަށްގެންދާ “އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިރޭ…
  4 ދުވަސް ކުރިން

  މަޖިލިސް ހާޒިރީން މިފަހަރުވެސް ވައްޑޭ އަށް 100 ޕަސެންޓް

  19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ހުރިހައި ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ހިމެނިއްޖެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ…
   1 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ އަތޮޅުގެ ރައީސް ކަމަށް – އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރަން ނިންމިކަން އަލީ ޝާހިދު…

   ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   މާލެއިން އުނގޫފާރަށް އައި ބޯއްޓަކުން ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ދެމީހުން…

   މިއަދު މާލެއިން އުނގޫފާރަށް އައި ބޯއްޓަކުން ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއެކު ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ބަނދަރު ސަހަރައްދުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނިގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު މާލެއިން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކާއެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާއަށް އުނގޫފާރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރީގައި…

   ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓުތަކާއެކު އުނގޫފާރު ގައި ބާއްވާ މަހާސިންތާއަށް އުނގޫފާރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރީގައި ކުރިއަށްއެބަދެއެވެ. އުނގޫފާރުގެ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން…
   2 ހަފުތާ ކުރިން

   ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓް ތަކާއެކު ބާއްވާ މަހާސިންތާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރު ގައި…

   ރ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ރ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއެކު ބާއްވާ ބޮޑު ބައްދަލުވުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރު ގައި އޮންނާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން އިންތިޒާމު…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ނިމޭ…

   ރ.ދުވާފަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާ ނިމޭ ހިސާބުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަސްލަމް…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެހިތާނީ ކޭމްޕް 2019 އިއްޔެ…

   ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑުޗުއްޓީގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށްގެންދާ ހީތާނީ ކޭމްޕު އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. މި ހިތާނީ ކޭމްޕް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ވޯޑްވަނީ…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ބެޑްމިންޓަން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް…

   ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ގުޅިގެން ބެޑްމިންޓަން ޝަޓަލް ޓައިމް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުންގެ ފަހުރުވެރި ވަނަތަށްމަޑުއްވަރި ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަލިފުށި…

   ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން  ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ފަހުރުވެރި ވަނަތައް މަޑުއްވަރި، ހުޅުދުއްފާރު އަދި އަލިފުށި ހޯދައިފިއެވެ. މި މަހުގެ 18…
   3 ހަފުތާ ކުރިން

   އުނގޫފާރަށް އަރާ މެހެމާނުންނަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން…

   އެކި ޚިދުމަތްތައް ހޯދާށާއި އެކި ބޭނުންތަކުގައި އުނގޫފާރަށް އަތޮޅާއި އަތޮޅުގެ ބޭރު ރަށްރަށުން ޒިޔާރަތްކުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް ޒަމާނުއްސުރެ ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަތި ކަމަކީ ފާހަނަކޮށްލާނެ…
    4 ހަފުތާ ކުރިން

    އާން މުތަންތަނުގައި ދުންބުރުވުމާ ދެކޮޅު ކެމްޕެއިން އުނގޫފާރު ގައި ފަށައިފި

    މުޅި ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންބުރުވުމާއި އަހަރެން ދެކޮޅު” ކެމްޕެއިން އުނގޫފާރުގައި އިއްޔެ ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ…
    28 އޮކްޓޯބަރ 2019

    ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަކެއް އުނގޫފާރު ގައި ފަށަނީ

    ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އުނގޫފާރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސް ތަކެއް އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ. 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް…
    26 އޮކްޓޯބަރ 2019

    “ޕިންކް ރިބަން ރަން – ވޯކް” މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރުގައިވެސް އޮންނާނެ

    އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކެންސާ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށްގެންދާ “ޕިންކް ރިބަން ރަން- ވޯކް” މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރުގައިވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިހަރަކާތް…
    26 އޮކްޓޯބަރ 2019

    ހުޅުދުއްފާރުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

    ތިމާވެއްޓަށް އެއްމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ  އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ޕްލާސްޓިކާއި ދެކޮޅަށް ހުޅުދުއްފާރުން އިއްޔެ ވަނީ “ސޭ ނޯ ޓް ޕްލާސްޓިކް” ގެ ނަމުގައި ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު…
    21 އޮކްޓޯބަރ 2019

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

    މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަމުގެ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ހަމުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ ޑރ. އާމިރު…
    16 އޮކްޓޯބަރ 2019

    ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

    ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން “ހަޔާތުގެ ފުރަތަމަ އެއްހާސް ދުވަސް” އާއި ގުޅުވައިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ “ބަކުން” ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި…
    Close