10 ގަޑިއިރު ކުރިން

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި

  މި ރޯދަމަހު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކުރި ކަދުރު މިއަދު އުނގޫފާރުގައި ބަހަން ފަށައފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ކަދުރު ބެހުން ކުރިއަށްދާނީ…
  13 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ޒުވާނުން ނިކުމެ ފަޅުތެރެ ސާފުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ފަޅުތެރެއަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ ބަޔަކު ނިކުމެ ނަގާ ސާފުކޮށްފިއެވެ. ރޭ އިރާކޮޅު 21:00 ން 23:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ތިރީހަކަށް…
  14 ގަޑިއިރު ކުރިން

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 15 ވަނަ ސުވާލު

  ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 15 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
  1 ދުވަސް ކުރިން

  އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ އޭސީތައް ބަދަލުކޮށްފި

  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އިމަރާތް ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ މިސްކިތުގެ އޭސީތަކަށް މައްސަލަޖެހިފައި ވާތީ އޭސީތައް އާކޮށްފިއެވެ. އަންހެނުން މިސްކިތުގެ އޭސީތައް ބަދަލުކޮށް ބޭނުން ކުރަންފަށާފައިވަނީ މި ރަމަޟާން މަހުގެ…
   10 އޭޕްރިލް 2019

   އުނގޫފާރު ކަނބަލުންގެ ސަޕްރައިސް ސައިފޮދެއް ކެމްޕެއިން ޓީމަށް

   ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއިން ހާއްސަކޮށް އުނގޫފާރުން އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) އަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން…
   9 އޭޕްރިލް 2019

   ވައްޑޭ މާލެ ދިއުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

   މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ވަހީދު…
   6 އޭޕްރިލް 2019

   ލައިވް: 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވަރޭޖް

   މިއަދު ކުރިއަށްދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޙާއްސަ ކަވާރޭޖަށް މަރުހަބާ.
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ޒުވާނުން އިލްހާމަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލައިފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   އަޅުގަނޑު މަތީންއަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން – ރައީސް ޔާމީން

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. މާދަމާ އޮންނަ…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހުބަސް: އަޅުގަނޑަށް ކަމެއް ކޮށްދެނީ ވިއްޔާ އިލްހާމް ހޮވައިދީ

   މާދަމާ އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އިލްހާމް އަޙުމަދަށް ތާއީދުރައްވާކަން ރައީސް ޔާމިން އަނެއްކާވެސް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން…
   5 އޭޕްރިލް 2019

   މަތީނުގެ ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އުމަރު ނަސީރު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ…
   4 އޭޕްރިލް 2019

   އެންޓި ކެމްޕޭނަށް ސަމާލުވޭ! މަތީނު ހުރީ ސާބިތުކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނާއިއެކު!

   ނޯޓް: މި ލިއުމަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މާޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ދެވިފައިވާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ…
   3 އޭޕްރިލް 2019

   ކޮމަންވެލްތު އޮބްޒާވަރުން މަތީންއާ ބައްދަލުކޮށްފި

   ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ވަފުދުން މަތީންއާއި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ. އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ، އަބްދުލް މަތީން މުހައްމަދު…
    1 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް: 6 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 6 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 5 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 5 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 4 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 4 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެވިފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    “ޒިލާން އަލިގަދަ ތަރި” ފައިނަލް ބުރުގެ ކިޔެވުން ބާއްވައިފި

    އުފާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޤުރްއާން މުބާރާތް “ޒިލާން އަލިގަދަ ތަރި 2019” ގެ އޮޑިޝަނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި 10 ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފައިނަލްބުރުގެ…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން 9:15 އިން 12:00 އަށް

    އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ތަކާއި ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އެމްނެހައި ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އެކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން…
    2 ހަފުތާ ކުރިން

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒް 1440: 3 ވަނަ ސުވާލު

    ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްގެ 3 ވަނަ ސުވާލު މިހާރު ވަނީ ޕޯޓަލްގައި ޝާއިރުކުރެފައެވެ. ފޮލޯމީ އުފާ ރޯދަ ކުއިޒްއަކީ ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް…
    Close