މުނިފޫހި ފިލުވުން

އުނގޫފާރުގައި މިފަހަރު އީދު ކުޅިވަރު ތަކެއް ނޯންނާނެ

1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަލްހާއީދު ގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް މިއަހަރު އުނގޫފާރުގައި ނޯންނާނެއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް…

ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މާދަމާ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ އެމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު މިއަދު އުނގޫފާރަށް…

ހަފްތާރެސް ހުކުރު ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ބާއްވަމުންއަންނަ “ހަފްތާރެސް” މިފަހަރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ހަފްތާރެސް ކުރިއަށްދާނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ…

ވެބް ސީރީސް “ހުވާ” ބެލުމަށް ކިހާވަރެއް ހޭދަކުރިން؟

ފާޠުމަތު ނަހުލާ އޭ ބުނުމުން ދިވެހިންނަށް ދެން އިތުރު ތައާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ޑައިރެކްޓާރ އަދި ޕްރޮޑިއުޝާ ނަހުލާގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް ދިވެހިންގެ…

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 1 ވަނަ ބައި

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދީބަލާށެވެ؟ އަހަރެންވެސް މިއީ އެހެން މީހުންފަދަ އިންސާނެކެވެ. އަހަރެންގެވެސް އޮންނަނީ ހިތެކެވެ. އެ ހިތުގާ ވޭން އަޅައެވެ. ހިތް ކުދިކުދި ވާވަރަށް މި…

ދިވެހި ފިލްމު “ފޯޓީ ޕްލަސް” މާރޗް 16 ގައި އުނގޫފާރުގައި އަޅުވަނީ

މާރޗް 5 ވަނަ ދުވަހު ރިލީސް ކުރި ހޮރޯ ކޮމެޑީ، “ފޯޓީ ޕްލަސް” އުނގުފާރުގައި އެޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޝައި ޕްރޮޑަކްޝަން އަދި ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން އުފެއްދި…

ދިވެހި ފިލްމު ގޮށްރާޅު ހުކުރު ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި

ޑާކްރެއިން އެންޓަރޓެއިމެންޓުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު އަދި ކްރައިމް ތުރިލާ ގޮށްރާޅު ޝޯ އެއް އުނގޫފާރުގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ގޮއްރާޅު އަޅިވާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ 21:00 ގައި…

ޕިކްނިކް އޭރިޔާ އެއް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

އުނގޫފާރުގައި ޕިކްނިކް ދާނެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިނިްމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރުގެ ދެކުނުފަރާތުގައި މިހާރުވެސް ގިނަބަޔަކު މޫދައްއެރިލާ ހިތްއުފާކޮށްލާ މަޖާކޮށްލަންދާ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމީ…

އުނގޫފާރު ޔޫތު ސެންޓަރުގައި ގްރާސް ކާޕެޓް އަޅަނީ

ރ އުނގޫފާރު ޗާންދަނީވިލާ އަހުމަދު ޝާހިދުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު އުނގޫފާރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ގްރާސް ކާޕެޓް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. މި ކާޕެޓް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑޯ ހޯލުގައި…

ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން އުނގޫފާރު ތައްޔާރުވަނީ

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ކުލަގަދަކޮށް އުނގޫފާރުގައި ފާހަގަ ކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.…
Close