މުނިފޫހި ފިލުވުން

ބިޓު – ފުރަތަމަ ބައި

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ލިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ. ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. މިވާހަކަ އަކީވެސް އެފަދަފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފައި ފޮނުވާފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ކިޔުންތެރިންނަށް ވާހަކަ…

އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބާ؟ ފުރަތަމަ ބައި

ދުވަސްގަނޑަކު ވަޒީފާގައި އުޅުމަށްފަހު ، އަހުސަން އެދަނީ ފޮނި އުންމީދު ތަކަކާއެކު ކާރޫބާރު ބޮޑު މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާހައުލަކަށެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް ހަޔާތަށް އަންނައޮތް ހިތްދަތިކަމަކަށް ތައްޔާރު ނުވެއެވެ.…

ވާހަކަ: ގައިދީ – ދެވަނަ ބައި

ވާހަކަ: ގައިދީ – ފުރަތަމަ ބައި ޖައިލަމްގެ ބައްޔާ ބެހޭގޮތުން އަހަރެން ސުވާލުކުރީމެވެ. ޖައިލަމްގެ މައްސަލައަކީ ނުކެވުމެވެ. ދިރުވަން އުނދަގޫވެފައި އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅަށް ނުކެވެނީއެވެ. ނުކެވުމުގެ ސަބަބުން…

ވާހަކަ: ގައިދީ – ފުރަތަމަ ބައި

އެސައިމެންޓެއްގެ ތެރެއަށްވަދެ ގެއްލިފައި އިންދާ އަހަރެން ސިއްސައިގެންދިޔައީ ފޯން ރިންގުވާންފެށި އަޑަށެވެ. ގުޅަނީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާގައި ހުންނަ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ދައްތައެވެ. އެހެންނަމަވެސް…

އަނދިރި ވިންދު

ކިތަންމެ ބައިވަރު ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔައިދޭން ބެނުމެވެ. އުނގުމަތީ ބޯ އަޅާލައިގެން ރޯނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނަސް މިހިތުގައި އުފެދެމުންދާ އުދާސްތަށް ބޭރު ކޮށްލަން ވަރަށް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް…

ގޭންގް 2040 ހަތްވަނަ ބައި

17 ފެބްރުއަރީ 2021 އާއި ގުޅޭ ކުޅިވަރު އީދަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެށީ އެކި ކުޅިވަރު ތަކުގެ ފަރިތަކުރުން ތަކެވެ. ޓީމުތަކުގެ ސްކޮޑް…

ގޭންގް 2040 ހަވަނަ ބައި

11 ފެބްރުއަރީ އާއި ގުޅޭ ޒިލާލް ބޭނުންވަނީ އޭނަ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީހުންނަށް ވިސްނައިދޭށެވެ. އޭނަނޫން މީހަކަށް އެކަންކަން އެގޮތަށް…

ގޭންގް 2040 ފަސްވަނަ ބައި

27 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ ޑްރީމް ލޭންޑްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބޭއްމުވުގެ ހަބަރުތަކެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަހުސަންގެ ދާއިރާއަށް ހުރި ކަންކަމެވެ. އަހުސަން އެންމެ ޤަޔާވާ ގޭމްފިޝިން…

ގޭންގް 2040 ހަތަރުވަނަ ބައި

20 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ މީޓިން އަށް ޑްރީމް ލޭންޑްގެ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހައި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ހައިކަލްގެ ހާއްސަ ދައުވަތަށް ވަޑައިގެންނެވި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ނާއި…

ގޭންގް 2040 ތިންވަނަ ބައި

13 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން އޮފީހަށް ވަދެ ކާޑް ޖެއްސިއިރު ގަޑިޖެހެން އަދި ދެމިނެޓް ބާކީ އެބައޮތެވެ. ކެބިންއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތް އިރު ފަހަތުން…
Close