މުނިފޫހި ފިލުވުން

ގޭންގް 2040 ހަވަނަ ބައި

11 ފެބްރުއަރީ އާއި ގުޅޭ ޒިލާލް ބޭނުންވަނީ އޭނަ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީހުންނަށް ވިސްނައިދޭށެވެ. އޭނަނޫން މީހަކަށް އެކަންކަން އެގޮތަށް…

ގޭންގް 2040 ފަސްވަނަ ބައި

27 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ ޑްރީމް ލޭންޑްގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތެއް ބޭއްމުވުގެ ހަބަރުތަކެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަހުސަންގެ ދާއިރާއަށް ހުރި ކަންކަމެވެ. އަހުސަން އެންމެ ޤަޔާވާ ގޭމްފިޝިން…

ގޭންގް 2040 ހަތަރުވަނަ ބައި

20 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ މީޓިން އަށް ޑްރީމް ލޭންޑްގެ ކަމާގުޅުންހުރި ހުރިހައި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަދި ހައިކަލްގެ ހާއްސަ ދައުވަތަށް ވަޑައިގެންނެވި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުން ނާއި…

ގޭންގް 2040 ތިންވަނަ ބައި

13 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ ތެޅެމުން ފޮޅެމުން އޮފީހަށް ވަދެ ކާޑް ޖެއްސިއިރު ގަޑިޖެހެން އަދި ދެމިނެޓް ބާކީ އެބައޮތެވެ. ކެބިންއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތް އިރު ފަހަތުން…

ގޭންގް 2040 – ދެވަނަ ބައި

6 ޖެނުއަރީ އާއި ގުޅޭ ފަތިސްނަމާދުން ނިމިގެން އަހުސަނު މިސްރާބުޖެހީ އަހުސަނު އާއްމުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ސުޕަ މާޓަށެވެ. ފުރުމުގެ ކުރިން ގަނެލަންޖެހޭ ބައެއްތަކެތި ހުރުމުން އެތަކެތި…

ގޭންގް 2040 – ފުރަތަމަ ބައި

މާކިން އާއި ޒިލާލް އަދި ހައިކަލް ތިބީ ޑްރީމް ލޭންޑްގެ ހިތްގައިމު މޫދު ރެސްޓޯރަންޓެއްގައި ކޮފީބޯށެވެ. ޑްރީމް ލޭންޑް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 5 ވަނަ ސިޓީއެވެ. އުނގޫފާރުގެ…

އުނގޫފާރުގައި މިފަހަރު އީދު ކުޅިވަރު ތަކެއް ނޯންނާނެ

1441 ވަނަ އަހަރުގެ އަލްހާއީދު ގެ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެއް މިއަހަރު އުނގޫފާރުގައި ނޯންނާނެއެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް…

ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މާދަމާ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ އެމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު މިއަދު އުނގޫފާރަށް…

ހަފްތާރެސް ހުކުރު ދުވަހު އުނގޫފާރުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ބާއްވަމުންއަންނަ “ހަފްތާރެސް” މިފަހަރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ހަފްތާރެސް ކުރިއަށްދާނީ 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ…

ވެބް ސީރީސް “ހުވާ” ބެލުމަށް ކިހާވަރެއް ހޭދަކުރިން؟

ފާޠުމަތު ނަހުލާ އޭ ބުނުމުން ދިވެހިންނަށް ދެން އިތުރު ތައާރަފަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ޑައިރެކްޓާރ އަދި ޕްރޮޑިއުޝާ ނަހުލާގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް ދިވެހިންގެ…
Close