ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިޔާގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ޕްލޭ އޭރިޔާގައި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ހަހާސް ފައްސަތޭކަ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ މި ޕްލޭއޭރިއާ…

“އުފާ ޔޫރޯ 2020 ކުއިޒް” ފެށިއްޖެ

އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގް އެވެއާނެސް އެސޯސިއޭޝަން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ “އުފާ ޔޫރޯ 2020 ކުއިޒް” މިއަދުގެ 00:00 ގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކުއިޒް ކުރިއަށް ދާނީ މުބާރާތުގެ…

“އުފާ ޔޫރޯ ކްއިޒް 2020” މިރޭ ފަށަނީ

މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ޔޫރޯ 2020” މުބާރާތާއި ގުޅުވައިގެން އުނގޫފާރު ފޯސްޓަރިންގ އެވެއަރނަސް އެސޯސިއޭޝަން (އުފާ) އިން ބާއްވާ ކްއިޒް މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. ކްއިޒް އާއި ބެހޭ…

ބޮޑެތި ޓްރާންސްފަރ ތަކެއް، ކުޅުންތެރިން އިންތިޒާރުކުރަނީ މުބާރާތަކަށް

ރ.އުނގޫފާރަކީ ފުޓްސަލްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެދިފައިވާ އަދި އުފެދެމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެޅި…

ދުވާފަރުގައި އިންޓައޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރ.ދުވާފަރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ދުވާފަރުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ…

ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2020 ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އ.މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން 10 ޑިސެމްބަރ 2020 އިން…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާރުކޭ ހޯދާފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ އެމްއެސް ހޭންޑްބޯލް ޓީމު ހޯދައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އާރުކޭ ދަތުރުކޮށްފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2020 ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…
Close