ކުޅިވަރު

ދުވާފަރުގައި އިންޓައޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ރ. ދުވާފަރު މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޙާއްސަ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރ.ދުވާފަރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމާއި ދުވާފަރުގައި ބެޑްމިންޓަން ކުރިއެރުވުމަށް ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ…

ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް 2020 ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އ.މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން 10 ޑިސެމްބަރ 2020 އިން…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާރުކޭ ހޯދާފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ އެމްއެސް ހޭންޑްބޯލް ޓީމު ހޯދައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އާރުކޭ ދަތުރުކޮށްފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

ސްޓެލްކޯ އަމްސާ ފުރަތަމަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް 2020 ފަށައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ އަހަރީ…

އަމްސާގެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާރންސް ޕިންކް ޓީމު ހޯދައިފި

އއ.މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ…

އަމްސާގެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މާރންސް ޕިންކް އަދި ނަލަނަލަ ކަނބަލުންގެ ވޮލީޓީމު ދަތުރު ކޮށްފި

އއ.މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް އަމްސާ…

އަމްސާގެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2020: މާރންސް ޕިންކް ޓީމު ފައިނަލާ ގާތަށް މާރންސް ޔެލޯ ޓީމު ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އައުކޮށްފި

އއ. މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް…

އަމްސާގެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

އއ. މަތިވެރި އެސޯސިއޭޝަން ފޯރ މަތިވެރި ސްޕޯރޓްސް އެންޑް އެވައާރނަސް (އަމްސާ) ގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަމްސާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޑެވޮންޑޭލް…
Close