ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރުގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުގެ ދަށުން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ނެތް ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި…

ފައިނުގެ ފޭސް ކަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަލީ އުނައިސް “އުންނި”

ރ.ފައިނުގެ ފޭސް ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ފޭސްކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2019 ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އުނގޫފާރު އެފްސީގެ…

ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ގާލެންޑޯ ހޯދައިފި

ފައިނު އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ އެންޑީވާސް (ފޭސް ޖަމިއްޔާ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ “ފައިނު ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް 2019 ގައި ހިމެނޭ ފޭސް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ…

އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މިރޭ ލައިވްކުރަނީ

ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ހުޅުދުއްފާރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ކުރިއަށްގެންދާ “އެޗް އެސް ސީ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019” ގެ ފައިނަލް މެޗު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން މިރޭ…

ކްލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓުބޯޅަ ކޯޗިންކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ރ އުނގޫފާރު ކުލަބް ޔޫތު ސްޓަރ އިން ކުރިއަށްގެންދާ، އެކުލަބުގެ 5 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ކޯޗިން ކޭމްޕް ފެށުމުގެ…

ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝާހީން ބާއްވާ ފުޓުސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފަށަނީ

ރ އަނގޮޅިތީމުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝާހީން އަނގޮޅިތީމު ޒުވާނުންނަށް ބާއްވާ ފުޓުސަލް މުބާރާތް މާދަމާ ހަވީރު ފެށޭނެއެވެ. 4 ޓީމު ވާދަކުރާ މިމުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ރ…

ޑީސީ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޅ އަތޮޅު ޕޮލިސް ހޯދައިފި

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ “ޑީސީ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތް 2019” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޅ…

ޑީސީ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި މިއަދު ހަވީރު ރ އަތޮޅު އަދި ޅ އަތޮޅު ޕޮލިސް

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ވެލިދޫގައި ކުރިއަށްދާ “ޑީސީ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތް 2019” ގެ ފައިނަލްގެ ދެ…

ޑިސީ ކަޕްގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް ނ. ވެލިދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގެ 4 އަތޮޅު ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ވެލިދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  “ޑީސީ ކަޕް ވޮލީ މުބާރާތް 2019” ގައި ބައިވެރިވާ…

އެންޕީޑީ ވޮލީ މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާނެ

ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ނ، ރ، ބ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ ވޮލީ މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން…
Close