ޙަބަރުރިޕޯޓް

އަޒުލީމާއަށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ދަތުރުގެ ނިމުން، ނަމަވެސް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއްގެ ހިނިތުންވުމާއެކު!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ރ.އުނގޫފާރުން ފެށި ދަތުރު ފާތިމަތު އަޒުލީމާއާއި އެކު ފަށާފައިވަނީ މަސައްކަތަކީ ކާމިޔާބީގެ މިސްރާބަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުކަމުގައި ބަލައިގެންނެވެ. އެތައްބަޔަކު ބައިވެރިވި އޯޑިޝަން އަކުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވުނު ހަމަ އެކަނި ބައިވެރިޔާއަށް ވެވި ގަދަ 9 އަކަށް ދަތުރު ކުރުމަކީ ލިބިފައިވާ މަދު ތަޖުރިބާއާ އަޅާ މިނެ ކިރާލާއިރު ކުޑަ ކާމިޔާބީއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި އަމާޒަށް ވާސިލް ނުވެވި އެކަކު ފިޔަފާ ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ކޮންމެސް ހިސާބަކުން ވަކިވާން ޖެހޭނެ ކަމީ ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަޤީގަތެކެވެ.

މިކާމިޔާބުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި ވަނީ އަޒުލީމާގެ ބަދަލެއް ނުވާ ގަދަ ހިއްވަރާއި، ލޯބިވާ އާއިލާއާއި، ރަހުމަތްތެރިންނާއި، ރަށާއި، އަތޮޅާއި އަދި އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތިބި އަޒުލީމާ ދެކެ އަބަދުވެސް ލޯބިވާނެ އަދި ދެގޮތެއް ނުވެ އެކުގައި ތިބޭނެ ސަޕޯޓަރުން ދެއްވި ތަރުހީބާއި ކުރި އިތުބާރުކަން ޓީމް އަޒްލީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިރޭ އަޒުލީމާ މި މުބާރާތުން އަލްވަދާއު ކިޔާފައިވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ހުސްވުމެއް ނުވާ ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. ޓިމް އަޒްލީގެ ފަރާތުން ބުނެލަން ބޭނުން ވަނީ ކާމިޔާބީގެ ކޮންމެ ދަތުރެއްވެސް ފެށޭނީ ކުރިއަށް އެޅޭ އެންމެ ފިޔަވަޅަކުން ކަމަށާއި މިއީ އެފަދަ އެއް ވިޔަވަޅުކަމެވެ. އަޒުލީމާ ހޯދާފައިމިވާ ކާމިޔާބަށް ރ.އުގޫފާރާއި، ރ.އަތޮޅާއި އަދި މި ދިވެހި ރާއްޖެވެސް ފަހުރުވެރި ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.

ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރެއިން ވާހަކަ ދެއްކި އެންމެންވެސް ބުނެލަން ބޭނުންވީ ހަމަ މައިގަނޑު އެންމެ ވާހަަކަ އެކެވެ. އެއީ އަޒުލީ އެއީ އެ އެންމެންގެ އައިޑޮލް ކަމަށާއި ހިއްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށާއި ކާމިޔާބީގެ ބޮންތީގައި ހިފާ ދުވަސް ދެކެން އަބަދުވެސް އަޒުލީއަށް ސަޕޯޓްކުރުމުގައި އަޒްލީގެ ފަހަތުގައި ދެމި ތިބޭނެ ކަމެވެ. ޓީމް އަޒްލީގެ ދުވާއަކީ އަދި އުންމީދަކީވެސް މިއީ އެވެ. އަޒުލީމާ މިއަދު ޝޯއިން ވަކިވެފައިވިޔަސް ހިތުގައި ވަނީ އަދިވެސް އެ އަޒުމެވެ. އެ ހިއްވަރެވެ. އަޒުލީމާގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަދާއީ ހުށައެޅުމުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިންނެވެ. ކާމިޔާބީގެ ދަތުރުގައި އަޒުލީމާއާއެކު ހިއްސާވެލާށެވެ. ހިނިތުން ވެލާށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

9 ޙިޔާލު - "އަޒުލީމާއަށް މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ދަތުރުގެ ނިމުން، ނަމަވެސް ފަހުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއްގެ ހިނިތުންވުމާއެކު!"


ކިޔުންތެރިއެއް
badhahveh
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

Azleemaa maldivain idol in keteema mi site haadha down vehjje ey! Liyaane habareh ves nethee tha???

ކިޔުންތެރިއެއް
މީހާ
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

އަޒްލީމާއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި! ކޮންމެބަޔަކު ބުންޏަސް ކޮންމެ މީހަކު ބުންޏަސް ތިމާގެ އަބުރާ އިއްޒަތް ވެއްޔާ މޮޑެނުލާތި! އާހިރަތް ދުވަހުން ވަޒީރުންނެއް ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނެތް ނުތިބޭނެ އަތްޖަހާކަށް! ނަރަކައިގެ އަޒާބުން ސަލާމަތް ކުރާކަށް!

ކިޔުންތެރިއެއް
allahge alheh
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

Allah nahy kurevi Kameh kuranama ekameh manakurumaky ekanengey myhunah vaajibeh

ކިޔުންތެރިއެއް
suvaruge edaey
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

الحمدلله allah azleemaashai ekallange haram kantah promote kura meehunah heyovisnun dehvaashi
Allah haramkurehvi kurevi
kantah

ކިޔުންތެރިއެއް
Ziya
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

Good luck azlee #teamaLee

ކިޔުންތެރިއެއް
ވަން
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

MI inn vidhali Faathumathu Azleema ge mamma r mulhi aailaa inn edhilavva varah khaassa edhilevvumeh,
Azly ge ehvx fan eh adhi supprtr eh MI ge jadge unna adhi Azly ge ehvx vaadhaveri akah nisbaiyykn nubaaimis kn ehvx ehcheih nukiyevvumah emmehaa supptr uhge arihun edhilahvaeve,,

ކިޔުންތެރިއެއް
Anthony
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

Eyna keteema party ves dheyvaru vey. I hate her a lot.

ކިޔުންތެރިއެއް
Good badhavi
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

Dhen ves ehen kamakaa ulhey. Lava e,ee haram kameh.

ކިޔުންތެރިއެއް
ma
2 އަހަރު 5 މަސް ކުރިން

ma raa atoll. ma ufaavey eyna keteema. keke

 
Close