651
0

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އެސްޖީ އަކަށް ލަބީނާ ހަމަޖައްސައިފި

651
0

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް (އެސްޖީ) އަކަށް ލަބީނާ، ޒެފިރު، ރ. އުނގޫފާރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އައިޝަތު ލަބީނާ (ލަބީ) އަށް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަމެެވެ.

0

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *