215
0

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

215
0

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ރ. އުނގޫފާރުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިއީ 28 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ރ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސޮއިކުރެވުނު ފަހުމު ނާމާގެ ދަށުން އެތޯރިޓީއަށް ހޯދާ މުވައްޒަފެކެވެ.

ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އިއުލާނު މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ.

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/194400

ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ޝާއިރެއް ނުކުރެވޭނެ. ކޮންމެހެން ފުރަން ޖެހޭ ގޮޅިތަޢް *